Ako sa stať dobrovoľným platcom DPH

Otázka

Dobrý deň, som živnostník - neplatca DPH. Chcem sa stať dobrovoľným platcom DPH. Viem, že musím podať registráciu na daňovom úrade, kde sa mi musia do 30 dní vyjadriť. Čo tá registrácia obnáša? Musím predstaviť svoj plán, prečo sa chcem stať platcom DPH nejakej komisii, ktorá mi to následne odsúhlasí prípadne zamietne? V prípade, ak sa vyjadria kladne, čo nasleduje potom? Aké sú moje povinnosti platcu DPH? Musím prejsť na podvojné účtovníctvo? Z čoho sa mi vypočítajú preddavky /štvrťročné/ podľa príjmu? V prípade ak sa mi nepodarí predať tovar, ktorý som nakúpil bez DPH a nebudem schopný odvádzať preddavky, musím byť platcom celý jeden rok? Ako sa to rieši potom?

Odpoveď

V prípade, že sa chcete stať dobrovoľným platiteľom dane z pridanej hodnoty musíte vyplniť a predložiť žiadosť o registráciu spolu a dotazníkom. Na základe predložených dokumentov vás môže správca dane požiadať o preloženie podnikateľského plánu, ak dotazník nebude dostatočne preukazovať váš záujem stať sa dobrovoľným platiteľom DPH. Po prerokovaní vašej žiadosti komisiou správcu dane vám ako novému subjektu z titulu DPH správca dane vypočíta a uloží povinnosť uhradiť tzv. zábezpeku na DPH.

Povinnosť zložiť zábezpeku na daň uloží správca dane rozhodnutím. Jej výška je najmenej 1 000 eur a najviac 500 000 eur. Žiadateľ o registráciu je povinný zložiť zábezpeku na daň do 20 dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň. Zábezpeka sa ukladá na obdobie 12 mesiacov, pričom za takéto zaviazanie vlastných prostriedkov nemá vkladateľ nárok na žiadne úroky. Či ich bude úročiť štát, nevedno. Skladanie zábezpeky predlžuje registráciu za platiteľa DPH z 30 na 60 dní. V prípade, ak firma nezloží vyrubenú zábezpeku a ide o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH, daňový úrad žiadosť o registráciu zamietne.

Platitelia DPH registrovaní po 1. októbri 2012 musia mať povinne 12 mesiacov mesačné zdaňovacie obdobie bez ohľadu na výšku obratu.

Vaše povinnosti po schválení a zaregistrovaní za platiteľa dane z pridanej hodnoty budú spočívať vo vedení evidencie pre účely zákona o dani z pridanej hodnoty. Nemusíte prechádzať na podvojné účtovníctvo. Platiteľ dane z pridanej hodnoty môže viesť aj jednoduché účtovníctvo. Po uplynutí kalendárneho mesiaca, do 25.-teho nasledujúceho mesiaca máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, v ňom uviesť všetky odpočítania dane ako aj zdaniteľné plnenia a v tomto istom termíne aj uhradiť daňovú povinnosť voči správcovi dane alebo vyčísliť nadmerný odpočet. Preddavky na daň z pridanej hodnoty sa neplatia, daň z pridanej hodnoty sa vyčísľuje a uhrádza podľa skutočnosti za dané zdaňovacie obdobie.

Platiteľom dane z pridanej hodnoty musíte byť minimálne jeden rok a pokiaľ po uplynutí tejto lehoty nespĺňate podmienky, môžete sa odhlásiť ako platiteľ dane z pridanej hodnoty.

Podobné články

DISKUSIA