Ako uľahčiť život malým a stredným podnikom?

Ako zlepšiť podmienky pre podnikanie MSP v EÚ? Komisia vás žiada o vaše názory

Čo očakávajú malé a stredné podniky v Európe od budúcej politiky EÚ? Toto je hlavná otázka konzultácie, ktorú Komisia začala 11. septembra s cieľom zlepšiť iniciatívu EÚ „Small Business Act“. Iniciatíva Small Business Act – rozsiahly súbor opatrení, ktorých cieľom je uľahčiť život malým spoločnostiam – sa už osvedčila ako dobrý základ pre politiku v oblasti MSP.

Keďže sa zakladá na výmene osvedčených postupov, podpore internacionalizácie a podnikania, ako aj prístupe k financovaniu (prostredníctvom finančných nástrojov CIP a COSME), podporuje krajiny EÚ v tom, aby prevzali efektívne riešenia, ktoré sa úspešne uplatnili v iných krajinách, a rovnako ponúkli svoje dobré nápady. V kombinácii s robustnými iniciatívami pre inteligentnú reguláciu iniciatíva Small Business Act prispela k väčšej odolnosti MSP v hospodárskej kríze.

Komisár pre priemysel a podnikanie Ferdinando Nelli Feroci uviedol: „Ako Európa napreduje po ceste obnovy, musíme zabezpečiť, aby iniciatíva „Small Business Act“ stále plnila požadované ciele. Vyzývam preto všetky strany zainteresované v problematike MSP, aby vyjadrili svoje stanoviská. Komisia chce spoznať vaše názory a je pripravená vypočuť si vaše pripomienky.“

Päť pilierov, ktoré pomôžu malým podnikom v EÚ rásť

Na jar tohto roku sa európske podnikateľské organizácie a vládni zástupcovia malých a stredných podnikov (vyslanci MSP) dohodli, že štyri existujúce piliere iniciatívy Small Business Act by sa mali zachovať:

  • Prístup k finančným prostriedkom: napriek určitému pozitívnejšiemu výhľadu, MSP naďalej potrebujú cenovo dostupné riešenia pre ich potreby financovania.
  • Prístup na trhy/internacionalizácia: pre rast malých a stredných podnikov je potrebné preskúmať nové trhy.
  • Podnikanie: vzhľadom na trvalo vysokú úroveň nezamestnanosti, a to najmä mladých ľudí, je ďalšia podpora potenciálnych podnikateľov kľúčová
  • Lepšia právna regulácia: zníženie administratívnej záťaže je aj naďalej dôležitým cieľom, napriek pokroku, ktorý sme v tejto oblasti už dosiahli.

V záujme doplnenia chýbajúcich zručností, ktorých nedostatok začínajú pociťovať mnohé európske hospodárstva, sa dohodlo doplnenie piateho piliera, aby sa politika EÚ pre MSP ešte viac posilnila:

  • Odborná príprava a zručnosti podnikateľov a zamestnancov: pre rast hospodárstva potrebujú mať podnikatelia zručnosti a kvalifikovaných pracovníkov.

Výzva na spoluprácu

Verejná konzultácia, ktorá sa už začala, sa zameriava na zhromaždenie ďalších informácií od všetkých zainteresovaných strán vrátane podnikateľov a podnikateľských organizácií, ktoré Európskej komisii pomôžu prijať také opatrenia, aby bola iniciatíva Small Business Act pripravená čeliť budúcim výzvam.

Verejné konzultácie Komisie trvajú 12 týždňov. Z uvedeného vyplýva, že táto konzultácia potrvá do 15/12/2014.

Verejná konzultácia je dostupná TU.

Iniciatíva „Small Business Act“

Od svojho prijatia v júni 2008 vyjadruje iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu politickú vôľu Komisie uznať rozhodujúcu úlohu MSP v rámci hospodárstva EÚ. Zároveň sa v nej po prvýkrát zavádza komplexný politický rámec pre MSP na úrovni EÚ a jej členských štátov. Jej cieľom je zlepšiť celkový prístup k podnikaniu, natrvalo zabudovať zásadu „najskôr myslieť v malom“ do procesu vytvárania politík, od regulácie až po verejné služby, a podporovať rast MSP poskytovaním pomoci, ktorá im pomôže prekonať pretrvávajúce problémy, ktoré im bránia v rozvoji. Iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu sa vzťahuje na všetky nezávislé spoločnosti, ktoré majú menej ako 250 zamestnancov: čo je 99 % všetkých európskych podnikov.

Súvislosti

COSME je program EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (MSP) na obdobie rokov 2014 až 2020 s plánovaným rozpočtom 2,3 mld. EUR a s pákovým efektom s kapacitou pritiahnuť až 25 mld. EUR. V rámci programu sa podporia MSP v týchto oblastiach: lepší prístup MSP k financiám, prístup k trhom a podpora podnikateľskej kultúry. Program COSME stavia na úspešnom rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), v rámci ktorého sa v období rokov 2007 až 2013 podarilo zmobilizovať 16 mld. EUR úverov a 2,8 mld. EUR rizikového kapitálu v prospech 328 000 MSP v Európe.

Zdroj: Ingrid Ludviková, Tlačové oddelenie, Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Publikované 11. 9. 2014