Budovy s nulovou spotrebou energie

Koncom januára 2014 spoluorganizovala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v Košiciach odborný seminár v rámci pilotného projektu „Budovy s nulovou spotrebou energie“. Do medzinárodného projektového tímu je zapojené Poľsko, Slovinsko, Česko a Slovensko a to prostredníctvom NARMSP. Účastníci, ktorí majú v tejto oblasti skúsenosti, predstavili na seminári ako takéto budovy v ich krajinách fungujú, porovnali teóriu s praxou. Navštívili zelenú administratívnu budovu s nižšou spotrebou energie -  Podnikateľské centrum, na Murgašovej ulici v Košiciach. Špecifikom tejto budovy je nový typ chladenia a vykurovania, ktoré znižuje emisie CO2 o viac ako 90 % a tým vytvára zdravšie prostredie pre prácu.

Zámerom odborného seminára bolo zdieľanie know-how regionálnych hráčov s medzinárodnými subjektmi aktívnymi v pilotnom projekte „Budovy s nulovou spotrebou energie“ a diskusia o možnej spoločnej príprave konkrétnych projektov pre budúcu spoločnú realizáciu napr. v rámci programu Horizont 2020.

V rámci boja proti energetickej kríze pripravila v roku 2010 Európska komisia stratégiu „Európa 2020“. Do roku 2020 si stanovila splnenie určitých klimatických a energetických cieľov, známych ako „20-20-20“ -  zníženie spotreby energie o 20 %, zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie o 20 % a znížiť emisie CO2 o 20 %. Budovy predstavujú 40 % celkovej spotreby energie v Európskej únii, zníženie spotreby energie v tejto oblasti je prioritou v rámci cieľov „20/20/20“ v oblasti energetickej hospodárnosti. Cieľom je, aby spotreba všetkých nových budov bola takmer nulová.

Slovensko sa zapojilo do tejto iniciatívy prostredníctvom projektu s názvom „Clustrat“. Projekt CluStrat sa realizuje v rámci Operačného programu Central Europe. Zameriava sa na udržanie a zlepšenie konkurencieschopnosti klastrov v regióne strednej Európy, vývojom nových strategických prístupov. Špecifickým cieľom je nastavenie politického dialógu medzi kľúčovými hráčmi a vypracovanie novej stratégie a koncepcie klastrov.

Ak Vás zaujímajú novovznikajúce odvetvia ako Zelená ekonomika alebo Aktívne starnutie, neváhajte kontaktovať NARMSP o možnostiach zapojiť sa do projektu cez email: bizikova@sbagency.sk.

Podobné články

  • Projekt CluStrat po troch rokoch končí. Ako uviedol  Antonio Bonaldo, riaditeľ oddelenia pre výskum a inovácie Regiónu Veneto, projekt bol príležitosťou na vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi partnermi a stal sa testovacou základňou pre nový regionálny zákon o klastroch, ktorý je schopný účinnejšie podporovať inovácie a predvídať nové trendy.

  • Počas záverečnej konferencie, ktorá sa konala 18. septembra 2014 v Benátkach, konzorcium projektu CluStrat prezentovalo dosiahnuté výsledky za prítomnosti takmer 120 účastníkov z rôznych krajín.

  • V októbri sa uskutoční podujatie European Open Days 2014, v rámci ktorého organizuje jedno zo svojich podujatí aj konzorcium strategického projektu ClusterPoliSEE v spolupráci s konzorciom projektu CluStrat. Pre účasť na debate k projektu ClusterPoliSEE a CluStrat je potrebná online registrácia najneskôr do 22. septembra 2014.