Digitálne podnikanie - ako na to? (regióny)

29.jún 2020 | 09:00 - 11:00

Nemusíte byť IT expert, aby ste zvládli podnikať online na domácom trhu. Presvedčte sa, že to ide aj bez skúseností. Súčasťou online seminára budú príklady klientov z praxe, ktorým digitálne platformy pomohli zmeniť biznis model.

ČO SA DOZVIETE

  • cez aké digitálne platformy predávať online
  • podnikanie v čase koronakrízy
  • aktuálne problémy živnostníkov a malých podnikateľov
  • prax hostí, ktorí podnikajú digitálne
  • priestor na otázky

VAŠI LEKTORI BUDÚ

Marta Szabová a Karol Radics – zástupcovia banky, ktorí pracujú na odbore small biznis banking a odbore digitálneho predaja.

HOSTIA:

Wilio - portál, ktorý už sprostredkoval 50 tisíc projektov.

Blyss -  poskytuje registráciu zadarmo a váš tovar či služby sa vďaka efektívnej kampani dostanú k správnym zákazníkom.

Digitalnedoma - stránka, ktorá ponúka množstvo užitočných rád a návodov.

Nakupeneonline - presuňte svoju ponuku produktov a služieb do online priestoru zadarmo.

KEDY

29.6. 2020

09:00 - 11:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí.

>>>REGISTRUJTE SA<<<

Ukončenie registrácie: 24.6. 2020 do 24:00

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne. Adresy nájdete TU.
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na emaily príslušného regiónu uvedeného v sekcii KONTAKT nižšie

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP 

Účasť je bezplatná.

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.skadresa

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.skadresa

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.skadresa

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk , adresa

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.skadresa

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.skadresa

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk adresa

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Prezentácie príkladov úspešnej podnikateľskej praxe, ako jedna z foriem informačných a popularizačných aktivít, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;
Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).
Prezentácie príkladov úspešnej podnikateľskej praxe, ako jedna z foriem informačných a popularizačných aktivít, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

 

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.