Distribúcia potravín na Slovensko

Otázka

Dobrý deň, plánujeme založiť s.r.o. v rámci ktorej chceme nakupovať potraviny (čaj, olej, vanilku) a distribuovať ich na Slovensko cez e-shop a neskôr ako veľkododávateľ. Vedeli by ste mi, prosím, poradiť, aký je proces pri dovoze (dane, kontroly, clo) a tiež, ako treba produkty označovať (plánujeme na nimi neoznačené obaly lepiť vlastné etikety). Ide o bio/organické produkty, s tým, že srílanská firma disponuje certifikátmi.

Odpoveď

Čo sa týka dovozu potravín z tzv. tretích krajín, tak je potrebné rešpektovať viacerú legislatívu, a to podľa druhu potravín. Základom je rozlíšiť či potravina podlieha veterinárnej kontrole alebo nie.

Slovenská republika je členským štátom Európskej únie, z čoho vyplývajú určité práva a povinnosti. Čo sa týka dovozu tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole z tretích krajín je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a aktuálnymi právnymi predpismi Európskej únie, ktorými sa ustanovujú veterinárne požiadavky pre dovoz tovaru.

·        v súlade s § 21 a 25 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti môže každá fyzická alebo právnická osoba dovážať len zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a vybrané produkty rastlinného pôvodu (ďalej len „tovar podliehajúci veterinárnej kontrole“), ktoré:

o   spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom a najmä nariadeniami vlády Slovenskej republiky

o   pochádzajú z tretej krajiny schválenej na dovoz do EÚ

o   pochádzajú z chovov, organizácií, zariadení, zberných stredísk zvierat a prevádzkarní schválených na dovoz do EÚ

o   sú sprevádzané certifikátom vydaným príslušným orgánom v krajine pôvodu, ktorý zodpovedá vzoru, stanovenému legislatívou EÚ alebo v prípade neharmonizovaného tovaru vzoru, stanovenému ŠVPS SR

·        živé zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a vybrané produkty rastlinného pôvodu podliehajú hraničnej veterinárnej kontrole na vonkajších hraniciach EÚ v súlade so Smernicou Rady91/496/EHS a 97/78/ES (v prípade hraničných inšpekčných staníc na území Slovenskej republiky v súlade s § 35 zákona a nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z.z. ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín a č.534/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín). Konkrétne podmienky dovozu sú uvádzané v jednotlivých nariadeniach vlád pojednávajúcich a vzťahujúcich sa na konkrétne tovary podliehajúce veterinárnej kontrole. 

Čo sa týka ekologických produktov, tu je potrebné vziať do úvahy nasledovnú legislatívu:

NARIADENIE RADY (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 537/2009 z 19. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o zoznam tretích krajín, z ktorých musia pochádzať určité poľnohospodárske produkty získané ekologickou výrobou určené na obchodovanie v rámci Spoločenstva

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 471/2010 z 31. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008 týkajúce sa zoznamu tretích krajín, z ktorých musia pochádzať určité poľnohospodárske produkty získané ekologickou výrobou určené na obchodovanie v rámci Únie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 590/2011 z 20. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

NARIADENIE RADY (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 Rámcové pravidlá pre obchod, dovoz ekologických produktov z tretích krajín a pravidlá uznávania a registrácie inšpekčných organizácií pôsobiacich v tretích krajinách

Nariadenie Komisie č. 889/2008 stanovuje podrobné pravidlá pre príjem, dovoz a kontrolu ekologických produktov z tretích krajín. Pri prijímaní dovezených ekologických výrobkov musí dovozca skontrolovať výrobky a súvisiacu dokumentáciu podľa článku 34 uvedeného nariadenia, stanovujúceho osobitné pravidlá pre príjem produktov z tretích krajín. Uvedeným článkom je stanovená povinnosť dovozu ekologických produktov vo vhodnom obale alebo kontajneroch, ktoré sú uzatvorené spôsobom zabraňujúcim zámene ich obsahu. Kontajnery musia byť označené. Označenie obsahuje informácie umožňujúce identifikáciu vývozcu ako aj identifikáciu produktu a jeho šarže a podľa potreby aj osvedčenie o inšpekcii na účely dovozu ekologických výrobkov z tretích krajín v súlade s platnými predpismi Spoločenstva. Prvý príjemca v súlade s uvedeným článkom skontroluje uzáver obalu alebo kontajnera ekologického produktu pri jeho príjme, pri dovoze z tretej krajiny. V prípade produktov certifikovaných podľa pravidiel a predpisov uznaných za rovnocenné, overí prvý príjemca, či sa sprievodné osvedčenie dovážaných produktov vzťahuje na druh produktu obsiahnutý v zásielke. Výsledok týchto overovaní sa výslovne uvedie v evidencii dokumentov spolu s ďalšími informáciami vyžadujúcimi ŠIO alebo SIO na účely náležitej kontroly. Údaje vo výkazoch musia byť doložené príslušnými zdôvodňujúcimi dokumentmi. Výkazy preukazujú rovnováhu medzi vstupmi a výstupmi.

Zároveň odporúčam sledovať stránky Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR: http://www.svssr.sk/potraviny/default.asp

Tu nájdete najviac relevantných informácii a aj kontaktov kam je dobré sa obrátiť pred dovozom konkrétnej potraviny.

Čo sa týka označovania potravín, tak tu je potrebné dodržať ustanovenia VYHLÁŠKY Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 29. marca 2012 o označovaní potravín č. 127/2012 Z.z. (pripájam v prílohe).

V prípade dovozu potravín z krajín mimo EÚ (z tretích krajín) je nutné počítať aj s platením CLA. Podrobnosti a aktuálne informácie možno vždy nájsť na stránke Finančnej správy SR, konkrétne pri dovoze nasledovne: https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/clo/dovoz