Dočasný výkon prác vo Veľkej Británii

Otázka

Dobrý deň,
prosila by som Vás o odpoveď na otázku, kde sa mám prihlásiť alebo registrovať vo Veľkej Británii, ak chcem vyslať do tejto krajiny mojich zamestnancov na dočasný výkon prác?

Odpoveď

Dobrý deň,
pred tým, ako slovenský zamestnávateľ vyšle svojho zamestnanca na služobnú cestu do Veľkej Británie, musí najprv splniť podmienky na vysielanie platné v SR, až potom podmienky platné v krajine určenia, t.j. vo Veľkej Británii.

Podmienky na vysielanie zamestnancov platné v SR:
- zamestnávateľ môže vyslať len svojich zamestnancov, ktorých zamestnáva najmenej mesiac,
- pracovnoprávny vzťah s vyslaným pracovníkom musí trvať počas celej doby vyslania, preto je potrebné mať kópiu pracovnej zmluvy ako dôkaz tohto pracovnoprávneho vzťahu,
- zamestnávateľ musí naďalej vykonávať svoju zvyčajnú ekonomickú činnosť na území SR aj pred vyslaním (najmenej dva mesiace) aj po (výpis z príslušného registra, osvedčenie o živnostenskom podnikaní),
- odmeny pre zamestnanca počas celej doby vyslania sú vyplácané vysielajúcim podnikom,
- zamestnanec vykonáva prácu v prijímajúcej krajine v prospech vysielajúcej firmy a na základe zmluvy o výkone práce za odplatu uzatvorenej medzi vysielajúcou firmou a stranou, pre ktorú sú služby určené (zmluva o dielo alebo objednávka zo strany Veľkej Británie),
- zamestnanec nie je vyslaný nahradiť iného zamestnanca, ktorému skončila doba vyslania.

Po splnení všetkých týchto podmienok zamestnávateľovi vydá miestne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne potvrdenie E101 za každého vyslaného zamestnanca, ktoré potvrdzuje, že ako zamestnávateľ splnil podmienky na vyslanie svojich zamestnancov a je oslobodený od platenia odvodov za zamestnancov do systému sociálneho zabezpečenia vo Veľkej Británii.

Podmienky na vysielanie zamestnancov do Veľkej Británii:
V prípade regulovaných povolaní je potrebné, aby zamestnávateľ príslušným úradom vo Veľkej Británii preukázal, že má dostatočné kvalifikácie na výkon týchto prác vo Veľkej Británii. Tento účel najlepšie plní doklad o povahe a dĺžke praxe, ktorý vydáva miestne príslušný obvodný úrad podľa toho, kde má zamestnávateľ sídlo. Aby nemusel absolvovať rozdielové skúšky alebo iné kompenzačné opatrenia, v prípade regulovaných odborov je potrebné mať prax v príslušnom odbore najmenej dva roky za predchádzajúcich 10 rokov.

Tento postup sa nevyžaduje, pokiaľ prace, ktoré budú vykonávané vo Veľkej Británii sú predmetom voľnej profesie. Zoznam regulovaných odborov vo Veľkej Británii je dostupný na.

Počas celej doby vysielania vysielajúca spoločnosť je povinná dodržiavať povinnosti v oblasti pracovného práva vo Veľkej Británii, najmä čo sa týka:
- maximálnej dĺžky pracovnej doby a minimálnej doby odpočinku,
- minimálnej dĺžky platenej dovolenky za kalendárny rok,
- minimálnej mzdy, vrátane sadzieb za nadčasy, kolektívnych dohôd alebo ustanovenia o spravodlivej mzde
- ochrany zdravia, bezpečnosti a hygieny pri práci,
- ochranných opatrení pri práci tehotných žien alebo žien krátko po pôrode, detí a mladistvých,
- rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami a ostatných ustanovení o diskriminácii.

Vysielajúca organizácia nie je povinná vopred informovať britské úrady o plánovanom vysielaní. Treba si však dávať pozor, aby zamestnávateľovi vo Veľkej Británii nevznikla stála prevádzkareň z titulu cezhraničného poskytovania služieb, stálych priestorov (napr. vlastná kancelária), trvalého zariadenia alebo prekročenia doby 12 mesiacov, odkedy na stavenisku vzniká automaticky stála prevádzkareň.
Vznik povinností platiť dane z príjmu , príjmu vyslaných zamestnancov a DPH pri cezhraničnom poskytovaní služieb odporúčame konzultovať s odborníkom na daňovú problematiku.
 

DISKUSIA