Dohoda o urovnaní a súdny zmier

Dohoda o urovnaní a súdny zmier nastupujú najčastejšie v prípade, keď už existuje sporná vec a ohľadom tejto prebieha aj prípadné súdne konanie. Ide o dva najčastejšie spôsoby akými sa mimosúdne môže skončiť spor medzi dvoma stranami. Môže ísť o samotné uzatvorenie dohody o urovnaní a jednoduché späťvzatie návrhu na súde, ale môže ísť aj o uzatvorenie podrobného súdneho zmieru, ktorému môže ale nemusí predchádzať uzatvorenie dohody o urovnaní.

Dohoda o urovnaní

Dohoda o urovnaní je upravená v § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka. Dohodou o urovnaní môžu účastníci upraviť práva medzi nimi sporné alebo pochybné. Dohoda, ktorou majú byť medzi účastníkmi upravené všetky práva, sa však netýka práv, na ktoré účastník nemohol pomýšľať. Urovnanie je vlastne vzájomná dohoda, ktorou strany riešia vzájomnú spornosť alebo pochybnosť vzťahujúcu sa na ich záväzok tým, že vzájomné práva a povinnosti upravia a nahradia novými. Doterajší záväzok tak zaniká a je nahradený novým záväzkom, ktorý vyplýva z urovnania. Ide o nahradenie pôvodného záväzku záväzkom novým.

Dohoda musí byť uzatvorená písomne v prípade ak bol aj doterajší záväzok zriadený písomnou formou. Rovnako to je aj v prípade, keď sa dohoda týka premlčaného dlhu. V opačnom prípade by išlo o neplatnú dohodu.

Dohoda upravuje iba sporné vzťahy

Zabezpečenie práv, ktorých sa dohoda týka, trvá i po uzavretí dohody naďalej. Ak však došlo k urovnaniu bez súhlasu ručiteľa, ručiteľ môže voči veriteľovi namietať všetko, čo by mohol namietať, keby nebolo urovnania. Urovnanie dojednané dobromyseľne nestráca platnosť ani v prípade, že dodatočne vyjde najavo, že niektorá zo strán dohodnuté právo v čase dojednania urovnania nemala.

Ak strany záväzkového právneho vzťahu prehlásia v dohode o urovnaní, že urovnaním medzi sebou upravili všetky vzájomné práva, účinky tohto urovnania sa vzťahujú len na tie práva a povinnosti, ktoré sú obsahom ich právneho vzťahu, z ktorého vznikla medzi nimi spornosť alebo pochybnosť. Nevzťahujú sa teda na ich ďalšie právne vzťahy, ibaže by z dohody vyplývalo niečo iné. Navyše takéto vyjadrenie musí z dohody vyplývať bez akýchkoľvek pochybností.

V prípade, keď strany chcú urovnaním upraviť ďalšie vzájomné práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z ich iných právnych vzťahov, než v ktorom sa vyskytol sporný prvok, táto skutočnosť musí z dohody vyplývať bez akýchkoľvek pochybností.

Súdny zmier

Problematika súdneho zmieru je upravená predovšetkým v Občianskom súdnom poriadku, a to v jeho ustanoveniach § 99. Ak to povaha vecí pripúšťa, môžu účastníci skončiť konanie súdnym zmierom. O zmier sa má súd vždy pokúsiť, k tomu vždy smerujú aj úvodné otázky sudcu pre začatím pojednávania.

Súd najskôr odporučí mediáciu

Ak to umožňujú okolnosti prejednávanej veci, môže súd pred prvým pojednávaním a počas konania účastníkov vyzvať, aby sa o zmier pokúsili mediáciou a zúčastnili sa na informatívnom stretnutí u mediátora zapísaného v registri mediátorov. Takúto výzvu často súd zasiela stranám písomne, aby sa mu vyjadrili do termínu pojednávania. Súd rozhodne o tom, či zmier schvaľuje. Neschváli ho, ak je v rozpore s právnymi predpismi. V takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia o neschválení súdneho zmieru pokračuje v konaní.

Ak ide o dohodu o mediácii, rozhodne súd prednostne o tom, či dohodu o mediácii ako súdny zmier schvaľuje. Schválený zmier má účinky právoplatného rozsudku. Rozsudkom však môže súd zrušiť uznesenie o schválení zmieru, ak je zmier podľa hmotného práva neplatný. Takýto návrh možno podať do troch rokov od právoplatnosti uznesenia o schválení zmieru.

Proti uzneseniu o schválení zmieru sa nedá odvolať

Zmier podľa § 99 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku má povahu dvojstranného dispozitívneho úkonu účastníkov konania, ktorým si upravujú svoje práva a povinnosti. Vzhľadom na dispozitívny charakter tohto úkonu, podanie návrhu na zrušenie uznesenia o schválení zmieru v zmysle § 99 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku je výlučne procesným právom toho účastníka, ktorý zmier uzavrel. Pretože proti uzneseniu o schválení zmieru nie je odvolanie prípustné návrh na zrušenie uznesenia o schválení zmieru plní funkciu mimoriadneho opravného prostriedku a jeho účelom je dosiahnuť zrušenie právoplatného súdneho rozhodnutia a je ďalším prostriedkom procesnej ochrany účastníka pôvodného konania.

Súd uznesenie môže zrušiť

Zmier stráca účinky právoplatného rozsudku vtedy, ak je rozsudkom rozhodnuté, že uznesenie o schválení zmieru sa zrušuje. Súd však môže zrušiť uznesenie o schválení zmieru len vtedy, ak je zmier neplatný podľa hmotného práva, pričom predpokladom je, že ide o zmier neplatný v čase, keď ho súd schvaľoval.

Po zrušení uznesenia o schválení zmieru nastáva rovnaká situácia ako v prípade, keby k jeho schváleniu nedošlo. Vec sa vracia do štádia, v akom bola pred schválením zmieru. Súd pokračuje v pôvodnom konaní s pôvodnými účastníkmi konania.

Z hľadiska procesných dôsledkov má však nenapadnutý a platný zmier účinky rozsudku. Aj z tohto dôvodu sa vyžaduje jeho schválenie súdom. Tieto dôsledky však umožňujú súdu, aby zmier schválil iba o takom predmete konania, o akom by inak mal právomoc rozhodnúť. Ak je navrhovaný zmier v súlade s právnymi predpismi, súd ho vždy schváli. Súd nemôže zvažovať napríklad to, či zmier je rovnako výhodný pre všetkých účastníkov konania. Súd schvaľuje zmier uznesením, proti ktorému nemožno podať odvolanie.

Náhrada trov

Štandardne býva súčasťou zmieru aj dohoda o náhrade trov konania. Zmierovacie konanie je veľmi dôležité aj z hľadiska už zaplateného súdneho poplatku. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci samej, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov.

DISKUSIA