Dovoz hračiek z Číny

Otázka

Dobrý deň, prosím Vás, chcela by som sa spýtať, či je možné dovážať tovar z Číny so značkou disney, aj keď neviem a nemám istotu, či je to originálna značka Disney. Chcem s daným tovarom obchodovať a vytvoriť si eshop.
Ďakujem za odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň prajem,
každá zásielka z tretích krajín (mimo EÚ) musí prejsť colným konaním pri dovoze, v rámci ktorého sa rozhoduje o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu. Vo Vašom prípade ide o prepustenie tovaru do voľného obehu a pri tomto colnom režime sa vymeriava a vyberá clo a dane, ktoré sa na tovar vzťahujú. Clo sa určuje podľa colných sadzieb, podľa platného spoločného colného sadzobníka na rok 2014. Daň (DPH - daň z pridanej hodnoty, prípadne SPD - spotrebná daň) sa v Slovenskej republike vyberá ako súčasť dovoznej platby, tzn. ste povinný uhradiť clo a daň do 10 dní od rozhodnutia o prepustení tovaru podľa platných colných predpisov EÚ. Po zaplatení dovoznej platby Vám colný úrad (miestne príslušná pobočka colného úradu pre poštovú prepravu - BA, ZA, ZV, KE), uvoľní zásielku s tovarom. K precleniu budete potrebovať predložiť faktúru - doklad o cene, ktorú budete dokladať aj účtovníčke ako doklad o nákupe, ďalej povolenie alebo certifikát ak sa na dovoz príslušného druhu tovaru vzťahuje.

Pozor na dovoz falšovaného tovaru a napodobnenín originálnych výrobkov svetových značiek, rovnako tiež tovaru podliehajúceho Dohovoru CITES - chránené druhy voľne žijúcich živočíchov a rastlín.
Ten, kto falšovaný tovar predáva, porušuje zákon o ochrane duševného vlastníctva, keďže ukradol výrobcovi nápad, vzor či dizajn. Falšovaný tovar predávaný cez internet rieši odbor ekonomickej kriminality kriminálnej polície Prezídia policajného zboru. Nad dodržiavaním zákona o ochrane duševného vlastníctva dohliada Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Kompetencie colných orgánov v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva sú vymedzené v zákone č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a v zákone č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Porušovanie práv duševného vlastníctva spôsobuje značné hospodárske ujmy a rastúci počet falšovaných výrobkov zároveň predstavuje hrozbu pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov.

Colné orgány EÚ majú kľúčovú úlohu pri zabraňovaní dovozu výrobkov, ktoré porušujú práva duševných vlastníkov, na svoje územie. Colník pri zaistenom tovare kontaktuje osobu oprávnenú domáhať sa ochrany práv duševného vlastníctva. Tá má možnosť sa vyjadriť do 10 pracovných dní, či chce vo veci konať a akým spôsobom. Možnosti sú dve - buď dohodou, čo je zjednodušený postup, alebo súdnou cestou. Náklady na zničenie tovaru znáša držiteľ tovaru. Odporúčam si vyžiadať priamo udelenú licenciu firmou Disney, v opačnom prípade sa vystavujete veľkým rizikám.

Z uvedeného vyplýva preveriť si dodávateľa a v prípade pochybností daný tovar od neovereného predajcu nekupovať.