Dovoz sušených morských plodov z Južnej Kórei

Otázka

Dobrý deň, vedeli by ste mi poradiť, aké dokumenty a certifikáty sú potrebné pre dovoz týchto potravín na Slovensko (EÚ)? Nepýtam sa na informácie ohľadom živnostenského povolenia a hygieny. Mám na mysli priame doklady (okrem faktúry, dodacieho a nákladného listu) potrebné pre vstup do krajiny. Vopred Vám za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď

Slovenská republika je členským štátom Európskej únie, z čoho vyplývajú určité práva a povinnosti. Čo sa týka dovozu tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole z tretích krajín je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a aktuálnymi právnymi predpismi Európskej únie, ktorými sa ustanovujú veterinárne požiadavky pre dovoz tovaru.

V súlade s § 21 a 25 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti môže každá fyzická alebo právnická osoba dovážať len zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a vybrané produkty rastlinného pôvodu (ďalej len „tovar podliehajúci veterinárnej kontrole“), ktoré:

-        spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom a najmä nariadeniami vlády Slovenskej republiky

-        pochádzajú z tretej krajiny schválenej na dovoz do EÚ

-        pochádzajú z chovov, organizácií, zariadení, zberných stredísk zvierat a prevádzkarní schválených na dovoz do EÚ

-        sú sprevádzané certifikátom vydaným príslušným orgánom v krajine pôvodu, ktorý zodpovedá vzoru, stanovenému legislatívou EÚ alebo v prípade neharmonizovaného tovaru vzoru, stanovenému ŠVPS SR

Živé zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a vybrané produkty rastlinného pôvodu podliehajú hraničnej veterinárnej kontrole na vonkajších hraniciach EÚ v súlade so Smernicou Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (v prípade hraničných inšpekčných staníc na území Slovenskej republiky v súlade s § 35 zákona a nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z.z. ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín a č. 534/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín). Konkrétne podmienky dovozu sú uvádzané v jednotlivých nariadeniach vlád pojednávajúcich a vzťahujúcich sa na konkrétne tovary podliehajúce veterinárnej kontrole.

Povinností, ktoré je nutné splniť je veľmi veľa:

Produkty rybolovu

·        V rámci systému sú všetky komodity podliehajúce veterinárnej kontrole rozdelené do 4 skupín - zárodočné produkty a patogény, živé zvieratá, živočíšne produkty, iné  

·        Ku každej komodite je priradená platná legislatíva Európskeho spoločenstva týkajúca sa schválených tretích krajín, schválených organizácií, zariadení a prevádzkarní, vzorov certifikátov, ako aj základná legislatíva EÚ a SR. Pokiaľ v kolónkach nie je priamo odkaz na legislatívu, môžete si ju vyhľadať na webovej stránke EÚ v akomkoľvek jazyku členského štátu alebo v slovenskom jazyku na webovej stránke Inštitútu pre aproximáciu práva  

 

Názov komodity

Schválené tretie krajiny

Schválené organizácie, zariadenia

Vzory certifikátov

Základná legislatíva EÚ

Základná legislatíva SR

Poznamky

produkty rybolovu určené na ľudskú spotrebu

2006/766/ES

2074/2005 dodatok IV k prílohe VI 
(naposledy zmenené 1250/2008/ES)

Smernica Rady 2006/88/ES 
(naposledy zmenené 2009/177/ES) 

Nariadenie (ES) 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady
(naposledy zmenené (EÚ) č. 16/2012) 

Smernica Rady 2002/99/ES

Nariadenie vlády SR 303/2003 Z.z. 

Nariadenie vlády SR 41/2005 Z.z. 

Podmienkou je schválený plán reziduí, viď 2011/163/EÚ (naposledy zmenené 2012/302/EÚ). Pozor na opatrenia v prípade Albánska viď 2007/642/ES v prípade Gabonu viď (ES) č. 601/2008, v prípade Indonézie viď 2010/220/ES.

spracované lastúrniky patriace k druhom ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM

2006/766/ES

Dovoz je možný len z produkčných zón schválených príslušným ústredným orgánom tretej krajiny.

2074/2005 dodatok V k prílohe VI časť B 
(naposledy zmenené 1250/2008/ES)

Nariadenie (ES) 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady 
(naposledy zmenené (EÚ) č. 16/2012) 

Smernica Rady 2002/99/ES

Nariadenie vlády SR 303/2003 Z.z. 

Nariadenie vlády SR 41/2005 Z.z. 

Pozor na opatrenia, ktorými sa pozastavuje dovoz určitých lastúrnikov určených na ľudskú spotrebu z Peru 2008/866/ES (naposledy zmenené 2010/641/ES).

živé lastúrniky, ostnatokožce, plášťovce, morské ulitníky na ľudskú spotrebu

2006/766/ES

Dovoz je možný len z produkčných zón schválených príslušným ústredným orgánom tretej krajiny.

2074/2005 dodatok V k prílohe VI časť A 
(naposledy zmenené 1250/2008/ES)

Nariadenie (ES) 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady 
(naposledy zmenené (EÚ) č. 16/2012) 

Smernica Rady 2002/99/ES

Nariadenie vlády SR 303/2003 Z.z. 

Nariadenie vlády SR 41/2005 Z.z. 

Pozor na opatrenia, ktorými sa pozastavuje dovoz určitých lastúrnikov určených na ľudskú spotrebu z Peru 2008/866/ES (naposledy zmenené 2010/641/ES)

živočíchy a produkty akvakultúry určené na ľudskú spotrebu

2006/766/ES

1251/2008 kapitola IV čl. 12 odkazujúci na 2074/2005 dodatok IV a V prílohy VI 
(naposledy zmenené 1143/2010/ES)

Smernica Rady 2006/88/ES 
(naposledy zmenené 2009/177/ES) 

Nariadenie (ES) 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady
(naposledy zmenené (EÚ) č. 16/2012) 

Smernica Rady 2002/99/ES

Nariadenie vlády SR 303/2003 Z. z. 

Nariadenie vlády SR 41/2005 Z. z. 

Podmienkou je schválený plán reziduí, viď 2011/163/EÚ (naposledy zmenené 2012/302/EÚ). Pozor na opatrenia v prípade Albánska viď 2007/642/ES v prípade Gabonu viď (ES) č. 601/2008, v prípade Indonézie viď 2010/220/ES.