Dovoz tovaru z krajín mimo EÚ

Otázka

Dobry deň, informujem sa ohľadom dovozu tovaru z Brazílie. Čo je potrebné pri dovoze pre fyzickú osobu a čo je potrebné pri dovoze pre pravnícku osobu? Jedná sa o stroj na miešanie betónu.
 

Odpoveď

Dobrý deň prajem,

Podmienky dovozu tovaru z krajín mimo EÚ pre podnikateľov
Dovozom tovaru je vstup tovaru z tretích štátov na územie EÚ. Vychádzajúc z §12 zákona o dani z pridanej hodnoty sa „dovoz tovaru“ pre účely DPH definuje ako vstup tovaru z územia tretích štátov na územie Európskej únie. Územím tretích štátov sa pritom rozumie územie, ktoré nie je územím Európskej únie, ktorým vo vašom konkrétnom prípade Brazília je. Pri dovoze tovaru do tuzemska sa na daň vzťahujú ustanovenia colných predpisov, ak zákon o DPH neustanovuje inak. Daň pri dovoze tovaru sa vyberá v tom členskom štáte, v ktorom sa vyberie clo. Pri dovoze tovaru je správcom dane colný orgán a na správu dane sa použijú colné predpisy, ak zákon o DPH neustanovuje inak.
Pri dovoze tovaru sa pri určení základu dane (§24 zákona o DPH) vychádza z hodnoty určenej na colné účely. Do základu dane sa pri dovoze tovaru zahŕňajú aj (ak nie sú súčasťou colnej hodnoty tovaru) aj dane, clá a iné platby splatné v zahraničí a splatné pri dovoze tovaru okrem dane, ktorá sa má vymerať ako aj ďalšie súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia vzniknuté do prvého miesta určenia v tuzemsku.
Podľa ustanovenia §49 ods. 2 písm. d) zákona o DPH platí, že platiteľ môže pri dovoze tovaru odpočítať daň, ak je daň zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru. Právo na odpočítanie dane podľa § 49 zákona o DPH môže platiteľ uplatniť, ak má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.
Pri nákupe tovaru na účely podnikania od dodávateľa, ktorý má sídlo mimo EÚ, sa DPH všeobecne platí v mieste dovozu. Túto daň si môžete odpočítať v budúcom daňovom priznaní pod podmienkou, že váš predaj podlieha DPH.
Ak kúpite alebo prevezmete tovar na obchodné účely z inej krajiny EÚ, musíte k transakcii prirátať sadzbu DPH platnú vo vašej krajine, ako keby ste daný tovar predávali vy sami. Zvyčajne si neskôr budete môcť túto sumu odpočítať.
Súčasný systém platenia DPH pri dovoze tovaru z krajín mimo EÚ sa zrejme tak skoro meniť nebude. Napriek tomu, že sa k 1.1.2014 malo prejsť na systém samozdanenia (tzv. reverse charge), ktorý by dovozcom situáciu výrazne uľahčil, navrhuje vláda SR odsunutie zmeny o ďalšie tri roky, až na 1.1.2017.

Pri terajšom systéme musia importéri pri dovoze tovaru z krajín mimo EÚ, uhradiť DPH colnému úradu pri vyclievaní tovaru v SR, čo znamená viazanie finančných prostriedkov aj na niekoľko mesiacov. Colná legislatíva EÚ a predpisy o DPH však už dnes poskytujú možnosti, ktorými je možné oddialiť platbu DPH pri vstupe tovaru do EÚ. Riešením je napríklad vyclenie tovaru na ceste k príjemcovi v inom členskom štáte EÚ (napr. v prístave, na letisku a pod.), kde bude zaplatené len clo. Následne je tovar samozdanený tak, ako keby bol nadobudnutý z členského štátu EÚ, kde došlo k vycleniu tovaru.

Podmienky dovozu tovaru z krajín mimo EÚ pre FO
Ak ako podnikateľ – neplatiteľ DPH prijímate služby z tretích štátov nevzniká vám povinnosť registrácie, avšak ste rovnako povinný daň vypočítať, uviesť v daňovom priznaní a do 25 dňa nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste službu prijali, daňové priznanie podať a daň uhradiť.
Neplatiteľ pri dovoze tovaru z iného štátu môže doviezť tovar od platiteľa DPH zaregistrovaného vo svojej krajine alebo od neplatiteľa DPH. Tak isto má dve možnosti v akom postavení bude vystupovať on sám. Zákon o dani z pridanej hodnoty ustanovuje, že neplatiteľ DPH je povinný sa registrovať za platiteľa DPH až v prípade, že objem nadobudnutého tovaru prekročí v kalendárnom roku sumu 13 941,45 eur. Touto registráciou sa však nestáva klasickým platiteľom DPH, len osobou registrovanou podľa §7 zákona o DPH. O takúto registráciu môže požiadať aj skôr ako pred prekročením vyššie uvedeného limitu.

Pokiaľ takáto osoba nadobúda tovar od platiteľa DPH zaregistrovaného v inej krajine, má dve možnosti. Ak limit nadobúdaných tovarov neprekročí hranicu 13 941,45 eur, nie je povinná uvádzať svoje identifikačné číslo dodávateľovi. Ak ho neuvedie, dodávateľ je povinný fakturovať tovar vrátane sadzby DPH platnej v jeho krajine a táto osoba nie je povinná urobiť samozdanenie, alebo identifikačné číslo dodávateľovi oznámi, ten fakturuje cenu tovaru bez DPH a táto osoba sa rozhodla zdaňovať nadobudnutie tovaru, to znamená že prizná a zaplatí daň platnú v SR.
Pokiaľ dodávateľ nie je zaregistrovaný ako platiteľ DPH vo svojej krajine, fakturuje slovenskému odberateľovi bez DPH a slovenský odberateľ takéto nadobudnutie neuvádza v daňovom priznaní ani nevykoná priznanie a úhradu dane.