Druhé zasadnutie Pracovnej skupiny

Druhé zasadnutie Pracovnej skupiny pre problematiku Small Business Act sa uskutočnilo 1. apríla na pôde Slovak Business Agency. Ústrednou témou bola analýza slovenského podnikateľského prostredia a predstavenie niektorých opatrení na zlepšenie postavenia malých a stredných podnikov (ďalej len MSP) na Slovensku. Zasadnutia sa zúčastnili členovia Pracovnej skupiny, ako aj experti z Fakulty managementu UK v Bratislave, BIC Bratislava a zástupcovia jednotlivých ministerstiev realizujúcich posudzovanie dopadov v rámci jednotnej metodiky.
 

 

Budovanie zručností a vzdelávanie: kľúč ku zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky

Slovenské podnikateľské prostredie zaznamenalo mierny pokrok pri uplatňovaní princípov Small Business Act za rok 2013. Štefan Vrátny z BIC Bratislava vidí pretrvávajúci problém najmä vo vysokej miere nezamestnanosti mladých do 29 rokov a nezamestnanosti ako takej.  Je nevyhnutné podporovať MSP, pretože práve tie generujú najviac pracovných miest. Taktiež zdôraznil, že iba 16% firiem na Slovensku má prístup a možnosť získať úver v banke.

Podobným problémom čelí aj väčšina európskych ekonomík, a aj preto sa Európska komisia rozhodla do revízie Small Business Act doplniť prioritnú oblasť a to budovanie zručností a vzdelávanie. Zvyšovaním kvalifikácie a lepším prepájaním zamestnávateľom so školami pri definovaní ich potrieb budujeme silnú základňu pre vytváranie a udržanie MSP.

Zefektívnenie hodnotenia vplyvov regulácií je nevyhnutnosť

Ďalšou z kľúčových aktivít ako zlepšiť podnikateľské prostredie je vykonávanie hodnotenia vplyvov regulácie, najmä na MSP. To v praxi znamená, že akýkoľvek legislatívny alebo administratívny návrh, ktorý má vplyv na podniky, sa musí konzultovať so zúčastnenými stranami v adekvátnom časovom predstihu pred jeho predložením do ďalšieho procesu. V rámci hodnotenia vplyvov regulácií je dôležitým nástrojom tzv. MSP test. Ten zahŕňa analyzovanie a zohľadňovanie vplyvu návrhov právnych predpisov a politík na MSP, pričom poskytuje aj možnosť tento vplyv kvantifikovať.

Súčasný stav posudzovania vplyvov nie je veľmi dobrý.  Postupy sa zväčša neaplikujú, metodika je príliš formálna, konzultácie s dotknutými subjektmi nie sú povinné a lehoty na predkladanie materiálov sú príliš krátke. Taktiež predbežné pripomienkové konanie sa vykonáva iba k nelegislatívnym materiálom. Preto je súčinnosť ministerstiev pri tvorbe aktualizovanej jednotnej metodiky viac ako potrebná.

Zákone o podpore MSP prinesie definovanie oblastí a foriem podpory pre MSP

Dôležitým opatrením, ktoré prinesie definovanie oblastí a foriem podpory pre MSP je prijatie pripravovaného Zákona o podpore MSP. Zákon upravujúci podporu MSP je štandardnou súčasťou právnych poriadkov vyspelých krajín. V tomto kontexte je napríklad Slovenská republika jedinou krajinou z krajín V4, v legislatívnom rámci  ktorej takýto zákon absentuje. Návrh zákona predstavuje principiálne a štrukturálne opatrenie na zlepšenie podnikateľského prostredia v Slovenskej republike.

V rebríčku konkurencieschopnosti sa Slovensko v publikácií Doing Business 2014 umiestnilo na 49. mieste, čo znamená pokles o 6 miest oproti minulému roku. Zavedenie MSP testu, prijatie Zákona o podpore MSP, vypracovanie jednotnej metodiky posudzovania vplyvov, väčší dôraz na vzdelávanie a zručnosti, to sú niektoré z opatrení, ktoré majú potenciál prispieť k zlepšeniu podmienok na podnikanie na Slovensku.

Prezentácie zo stretnutia:

GEM 2013, Podnikateľský profil

GEM 2013, Podnikateľské prostredie na Slovensku