European Open Days 2014 v Bruseli

Počas Európskeho týždňa regiónov a miest, ktoré sa koná 6. – 9. októbra 2014 v Bruseli, sa uskutočnia tzv. European Open Days 2014. V rámci nich organizuje jedno zo svojich podujatí aj konzorcium strategického projektu ClusterPoliSEE, v spolupráci s konzorciom projektu CluStrat. Do oboch projektov je aktívne zapojená aj Únia Klastrov Slovenska ako partner a Slovak Business Agency je partnerom projektu CluStrat.

Cieľom podujatia je diskutovať na tému: Posilňovanie inovácií prostredníctvom klastrových stratégií a stratégií inteligentnej špecializácie. Podujatie bude pozostávať z dvoch častí: debata a networking.

 

V rámci debaty prebehnú diskusie k budúcej Kohéznej politike EÚ s cieľom výmeny informácií s regionálnymi, národnými a európskymi tvorcami politík a vybranými expertmi na klastrové politiky. Hlavným cieľom je prezentovať výsledky a výstupy strategických projektov ClusterPoliSEE a CluStrat vrátane vytvoreného mechanizmu vzdelávania, nových klastrových konceptov a súvisiace odporúčania smerom ku klastrovým politikám. Okrem toho bude témou aj prispievanie k tvorbe pracovných miest prostredníctvom inteligentných regionálnych politík reflektovaných v rámci stratégií inteligentnej špecializácie, a prediskutovaný bude tiež potenciál rozvíjajúcich sa priemyselných odvetví a tzv. ˮKey Enabling Technologiesˮ, ktoré už dnes zohrávajú významnú úlohu vo vzťahu k výskumu a vývoju, inováciám a klastrovým stratégiám v rámci viacerých priemyselných odvetví. Sú chápané ako nevyhnutnosť pre dosiahnutie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu v tzv. znalostnej ekonomike.

Networking zasa poskytne účastníkom príležitosť vymeniť si názory a zapojiť sa do konštruktívneho dialógu s  ostatnými účastníkmi z celej Európy na najrôznejšie témy, ktoré sú zaujímavé z hľadiska ďalšieho rozvoja klastrových politík.

Debata aj networking sa uskutočnia v stredu dňa 8.10.2014 od 9.00 hod.

Pre účasť na debate k projektu ClusterPoliSEE a CluStrat je potrebná online registrácia najneskôr do 22. septembra 2014 prostredníctvom webstránky.
Kód debaty: 08C04

Informácie o tomto podujatí sú dostupné na:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm
http://www.clusterpolisees3.eu/ClusterpoliSEEPortal/en/newsview.page?con...

Podobné články