Expertný workshop CluStrat

„Transformácia budov
s takmer nulovou potrebou energie“

v rámci projektu

„CluStrat – posilňovanie inovácií pomocou nových klastrových konceptov pre podporu rozvíjajúcich
sa odvetví a prierezových tém“

Dátum:     25. marec 2014
Miesto:    Slovak Business Agency, Miletičova 23, Bratislava
 

Program

13:00 – 13:30     Registrácia a privítanie účastníkov

13:30 – 14:00     Legislatívny a koncepčný rámec energetickej  hospodárnosti budov
                           Ing. Ján Černák, CSc; hlavný štátny radca MINDOP
                
14:00 – 14:30     Problematika budov s nulovou bilanciou energie s distribučnými sieťami
                           Ing. Dušan Lukášik, CSc, člen predstavenstva spoločnosti HONORS, a.s.
                           (Biomasa verzus zemný plyn; Chladenie alebo klimatizovanie)
                
14:30 – 15:00    Čo prinášajú smernice EÚ v oblasti budov do najbližších rokov
                          Ing. Ján Magyar, SIEA, odbor medzinárodnej spolupráce a projektov
                
15:00 – 16:00    Diskusia

(problémy spojené s transformáciou budov: v legislatíve – budovy ako energetické zdroje a ich prístup na energetický trh, problémy majiteľov budov, financovanie pilotných projektov, vhodné technológie, energetická efektívnosť budov, šetrenie emisií, regulačná politika a ďalšie témy).            

Podujatie je určené pre odborníkov v danej oblasti, tvorcov a realizátorov politík, predstaviteľov verejnej sféry, malé a stredné podniky.

O projekte

Klastre sú jedným zo základných podporných nástrojov pre rozvoj malých a stredných podnikov (MSP). Cieľom ich existencie je podporovať spoluprácu medzi jednotlivými MSP v určitom sektore. Automobilové, strojárske a klastre cestovného ruchu sú najznámejšími na Slovensku, ktoré vznikli aj napriek zložitej situácii – Slovensko totiž nemá vhodnú legislatívu, ktorá by definovala a podporovala klastre ako také.

Existencia klastrov nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách EÚ a najmä v regióne Strednej Európy je podmienená ich klasickou formou – spoluprácou len v rámci určitého odvetvia a zameraním na klasické odvetvia (strojársky, automobilový, turizmus).

Cieľom projektu CluStrat bude preto zmeniť pohľad na fungovanie klastrov a preniesť najlepšie koncepcie do klastrových politík jednotlivých krajín. Okrem toho pripraví a otestuje nové formy fungovania klastrov v regióne Strednej Európy.
 
Cieľové skupiny a zainteresované strany:

  • MSP (aktívne či neaktívne v oblasti vedy, výskumu a inováciách)
  • klastre
  • európske inštitúcie
  • tvorcovia politík a kľúčoví hráči v tejto oblasti (ministerstvá s dosahom na inovácie, národné a regionálne výskumné agentúry a konzultačné spoločnosti)

Hlavné výstupy projektu: 

  • regionálne, národné a transnárodné strategické dialógy s cieľom identifikovať potreby cieľových skupín
  • zmapovanie potenciálu klastrov v novovznikajúcich odvetviach a prierezových aktivitách
  • stratégia nových konceptov klastrov
  • príprava a implementácia pilotných aktivít so zameraním na testovanie nových foriem klastrov

Hlavné zameranie projektu

Novovznikajúce sektory priemyslu
•    Aktívny vývoj ľudstva a jeho starnutie
•    Trvalo udržateľný rozvoj a zelená ekonomika
•    Udržateľná mobilita    

Prierezové témy
•    Rodová rovnosť a inovácie, vrátane rozmanitosti hľadísk
•    Internacionalizácia
•    Transfer znalostí a technológií

Kontakt

Slovak Business Agency
Miletičova 23
Bratislava
+421 2 502 44 500
www.clustrat.eu
www.sbagency.sk

Jarmila Dubrovayová, Miroslav Poláček
 e-mail: dubrovayova@sbagency.sk; polacek@sbagency.sk
 

DISKUSIA