Hodnota duševného vlastníctva

Otázka

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako zistím hodnotu duševného vlastníctva vo svojej firme, prípadne i možnosti ako by som ho mohol komerčne ďalej využiť. Firma sa zaoberá priemyselnou výrobou a v rámci nej vytvárame rôzne nové riešenia a zlepšovacie návrhy.

Odpoveď

Hodnotu duševného vlastníctva (v tomto prípade máte na mysli pravdepodobne najmä predmety priemyselného vlastníctva) je možné určiť tzv. prediagnostikou duševného vlastníctva. Prediagnostiku v priemyselnom podniku na základe objednávky služby zabezpečia jednak patentoví zástupcovia a ďalej Úrad priemyselného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici, prípadne stredisko PATLIB Bratislava (Stredisko patentových informácií) zriadené pri CVTI SR, ktoré túto službu dodá bezplatne. Pri prediagnostike musí podnik poskytnúť informácie a technické nákresy vynálezov a riešení, ktoré sú výsledkom jeho výskumnej činnosti. Za týmto účelom môže podnik s osobami, ktoré prichádzajú do styku s dôvernými informáciami uzavrieť dohodu o zachovaní mlčanlivosti. Následne je urobená tzv. rešerš na stav techniky, ktorá by mala vychádzať z národných, medzinárodných i celosvetových patentových databáz (kvôli relevantnosti výsledkov), ktorá potvrdí resp. vyvráti novosť vynálezu/technického riešenia (ďalej len riešenie). Jej súčasťou sú dokumenty, ktoré buď priamo kolidujú alebo sú tematicky blízke predmetu rešerše.

Ďalší postup záleží na výsledkoch rešeršných správ, ktoré boli na jednotlivé predmety duševného vlastníctva urobené:
1.    V prípade, ak sa našli dokumenty so zrejmou kolíziou, je prediagnostika ukončená so záverom, že nejde o nové riešenie a prípadná ďalšia výroba, či distribúcia by mohla byť považovaná za protiprávnu, nakoľko podobné alebo rovnaké riešenie už požíva právnu ochranu.
2.    V prípade ak sa našli dokumenty, ktoré preukazujú blízkosť ohľadom témy a technického riešenia, vykoná sa podrobný rozbor dokumentov a podľa jeho záverov nastane krok 1. alebo krok 3.
3.    V prípade ak sa nenašli dokumenty, ktoré by mohli byť prekážkou  ochrany je rešeršná správa vyhotovená so záverom, že riešenie sa javí ako unikátne.

Ďalej je potrebné preveriť, či nenastala prekážka novosti v zmysle sprístupnenia riešenia verejnosti (konferencie, odborné časopisy a pod.) v čase pred podaním prihlášky. V tomto prípade ide o neodstrániteľnú prekážku, ktorej dôsledkom je nemožnosť ochrany prostredníctvom udeleného patentu alebo zapísaného úžitkového vzoru, s čím samozrejme súvisí  jeho ďalšie možné komerčné využitie.
Ak fáza overovania novosti a priemyselnej využiteľnosti bude ukončená so záverom, že priemyselný podnik disponuje novým riešením, subjekt vykonávajúci prediagnostiku odporučí najvhodnejšiu formu ochrany riešenia s ohľadom na jej dobu, náklady a možné komerčné zhodnotenie.
V závislosti od subjektu, ktorý prediagnostiku vykonáva môže ďalej vypracovať prihlášku riešenia, urobiť prieskum trhu alebo sa pokúsiť vyhľadať potenciálneho nadobúdateľa licencie.