Komunikačné zručnosti dneška (Bratislava)

28.september 2020 | 16:00 - 30.september 2020 | 20:00

Pozývame vás na zážitkové vzdelávacie podujatie, ktorého každá časť bude najmä o aktivitách, hrách a diskusii. Vyskúšajte svoje schopnosti a možnosti, prekročte vlastné hranice! Budeme aj teoretizovať, ale len tak, aby ste sa nenudili.

Harmonogram série podujatí:

28.9. / 16:00 – 20:00 hod. - Téma č. 1  - Ako sa brániť manipulácii a ako ju nepoužívať

29.9. / 16:00 – 20:00 hod. - Téma č. 2 – Asertívna komunikácia

30.9. / 16:00 – 20:00 hod. - Téma č. 3 – Čítanie reči tela a ako ju využiť vo svoj prospech

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.

Vzdelávacie podujatie, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

REGISTRUJTE SA

Ukončenie registrácie: 27.9. do 24:00 hod

Kontakt: podujatie@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU

Detailný harmonogram sérii podujatí:

Téma č. 1  - Ako sa brániť manipulácii a ako ju nepoužívať

28.9. / 16:00 – 20:00 hod.

ČO SA DOZVIETE?

- čo je, a čo nie je manipulácia, a ako ju rozoznať
- prečo vlastne manipulujeme
- najčastejšie techniky manipulatívnej komunikácie
- ako komunikovať otvorene, asertívne a bez manipulácie

Téma č. 2 – Asertívna komunikácia

29.9. / 16:00 – 20:00 hod.

ČO SA DOZVIETE?

 • čo všetko by sme mali vedieť, ak chceme asertivitu každodenne používať
 • prečo záleží na vnútornom nastavení a sebapoznaní
 • aký mindset je naozaj asertívny
 • aký je rozdiel medzi asertivitou a nasertivitou
 • ktoré komunikačné techniky vám pomôžu uviesť asertivitu do praxe

Téma č. 3  – Čítanie reči tela a ako ju využiť vo svoj prospech

30.9. / 16:00 – 20:00 hod.

ČO SI OSVOJÍTE?

 • základné pravidlá čítania reči tela
 • neverbálne prejavy jednotlivých častí tela (ruky, nohy, trup, tvár)
 • aké emócie prežívame, prečo sú dôležité pri čítaní tela a aké sú ich neverbálne signály
 • čo sú to mikrovýrazy - natrénujeme si ich rozpoznávanie
 • čo je to zlaďovanie sa, ako sa dá využiť na nadviazanie vzťahu s druhým a pri čítaní reči tela druhého - praktický tréning
 • ukážky reči tela na videách, ktoré budeme spoločne analyzovať

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Mgr. Michal Šoltés, psychológ, tréner komunikačných zručností a spoluzakladateľ spoločnosti Otvorená Hra. Jej hlavným cieľom je prostredníctvom hravých tréningov komunikačných schopností zvyšovať angažovanosť a lojálnosť zamestnancov. 

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto vzdelávacie podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk