Lost Millennials

Mladí ľudia vo veku 25-29 rokov, tiež označovaní ako generácia „mileniálov“, sa začali do pracovného života zaradovať krátko po hospodárskej kríze v roku 2008, kedy vnímali pocit neistoty v pracovnom či súkromnom živote. Ten pramenil z nedostatku akýchkoľvek záruk a istôt týkajúcich sa práce či priaznivých životných podmienok. Nedávno bola táto generácia tiež výrazne ovplyvnená ekonomickými a sociálnymi dopadmi pandémie COVID-19.

Práve na často opomínanú skupinu mladých ľudí vo veku 25-29 rokov, ktorí sú nezamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (25+ NEETs) sa zameriava projekt Lost Millennials - Transnational research network for the evaluation of initiatives targeting 25+ NEETs.  V rámci projektu je osobitná pozornosť venovaná zraniteľným skupinám, akými sú 25+ NEETs žijúci v malých mestách, prímestských alebo vidieckych oblastiach, dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnení NEETs, ktorí čelia viacerým prekážkam pri integrácii na trhu práce.

Hlavným cieľom projektu je prispieť k úspešnej integrácii 25+ NEETs na trh práce prostredníctvom zvyšovania vedomostí o účinkoch iniciatív pôsobiacich v oblasti zamestnanosti, budovaním siete stakeholderov, vypracovaním dopadových štúdií , čo zároveň pomôže zlepšovať kvalitu zásahov na trhu práce. Tento cieľ by mal byť dosiahnutý prostredníctvom vytvorenia nadnárodnej výskumnej siete za účelom zdieľania know-how a príkladov dobrej praxe, hodnotením vládnych a verejných iniciatív zameraných na 25+ NEETs, ako aj zapojením stakeholderov s cieľom zvýšiť politickú relevantnosť výsledkov projektu. Prostredníctvom zapojenia rôznych stakeholderov a osvetových aktivít projekt pomôže zvýšiť povedomie o dôležitosti dopadových štúdií pre tvorbu politiky ako aj zlepšenie zásahov na trhu práce.

Primárnou cieľovou skupinou projektu sú výskumní pracovníci, experti pôsobiaci v oblasti hodnotenia, zamestnanosti mládeže, či integrácie na trhu práce, ako aj odborníci z vládnych či občianskych organizácií, ktorí sú zodpovední za implementáciu hodnotenia iniciatív z oblasti zamestnanosti zameraných na 25+ NEETs alebo mládeže všeobecne. Sekundárnou cieľovou skupinou, ktorá bude v rámci projektu zapojená, sú skupiny stakeholderov, akými sú tvorcovia politík, či koneční príjemcovia - NEETs vo veku 25 – 29 rokov.

Aktivity projektu zahŕňajú budovanie kapacít v rámci konzorcia aj smerom k výskumníkom a odborníkom v celej Európe. V rámci projektu budú prebiehať aj výskumné aktivity i aktivity  zamerané na zapojenie príslušných stakeholderov s cieľom zvýšiť vplyv projektu.

 

Aktivity realizované v rámci projektu:

 • budovanie kapacít a výmena know-how
 • vytvorenie a udržiavanie nadnárodnej výskumnej siete
 • školenia a výskumné workshopy v rámci partnerstva
 • online podujatia pre výskumníkov a odborníkov v rámci celej Európy
 • školenia pre odborníkov zodpovedných za hodnotenie iniciatív pôsobiacich v oblasti zamestnanosti v prijímajúcich krajinách
 • príprava článkov do vedeckých časopisov na základe výsledkov výskumnej činnosti

 

Výskumné aktivity:

 • skúmanie situácie a problémov, ktorým čelia 25+ NEETs v partnerských krajinách a v EÚ
 • analýza príslušných politík v partnerských krajinách a v EÚ (napr. politiky zamestnanosti, vzdelávania, stratégie pre mládež) so zameraním na skupinu 25+ NEETs
 • výskum vplyvu krízy v súvislosti s COVID – 19 na skupinu 25+ NEETs

Mapovacie aktivity:

 • mapovanie existujúcich iniciatív v oblasti zamestnanosti zameraných na skupinu 25+ NEETs v prijímajúcich krajinách a vytváranie typológie na základe výsledkov
 • mapovanie existujúcich hodnotiacich postupov a vytvorenie typológie na základe výsledkov

Hodnotiace aktivity:

 • hodnotenie vplyvu vládnych, príp. verejných iniciatív v oblasti zamestnanosti zameraných na 25+ NEETs v prijímajúcich krajinách

Aktivity súvisiace so zapojením stakeholderov:

 • vypracovanie odporúčaní pre politiku a prax na základe výsledkov výskumu – na národnej úrovni a s komparatívnou perspektívou
 • fóra stakeholderov za účelom posilnenia prepojenia medzi politikou a výskumom
 • národné a medzinárodné konferencie prezentujúce výsledky projektu – pre tvorcov politík a ostatných stakeholderov

Výstupmi všetkých výskumných aktivít budú národné reporty vypracované prijímajúcimi partnermi a nadnárodné reporty porovnávajúce alebo syntetizujúce výsledky reporty z jednotlivých krajín, doplnené o osvedčené postupy a príklady z expertných krajín.

 

Trvanie projektu:

Projekt začal 1.11.2021 a bude trvať 27 mesiacov do 31.1.2024.

 

Partneri projektu:

Projekt je spolufinancovaný z grantov EHP a Nórska a združuje 13 partnerov z 13 rôznych krajín. 

 

Vedúci Partner

Prijímajúci Partneri

Expertní Partneri

 

 

Kontaktné osoby:

 

Veronika Blizman Servilová

Tel:    +421 2 20 363 373

Email:  blizman-servilova@sbagency.sk

 

Jarmila Dubrovayová

Tel: +421 2 20 363 173

E-mail: dubrovayova@sbagency.sk

 

Katarína Gavalcová

Tel: +421 2 20 363 172

E-mail: gavalcova@sbagency.sk