Má vaše podnikanie potenciál? (regióny)

29.október 2020 | 16:30 - 19:30

Predtým ako začnete podnikať, mali by ste poznať možné riziká a príležitosti,  či váš prínos pre zákazníka. Na seminári zistíte, či ma váš podnikateľský nápad potenciál.

ČO SA DOZVIETE

  • Ako spraviť analýzu podnikateľského nápadu bez drahých nástrojov
  • Ako sa pozerať na interné a externé faktory v podnikaní
  • Čo je SWOT analýza a ako k nej pristúpiť pri podnikateľskom nápade
  • Ako zanalyzovať konkurenčné prostredie

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Jana Kostovčáková – skúsenosti nazbierala počas stáži na Ministerstve hospodárstva, Ministerstve zahraničných vecí a Úrade vlády. Pracovala v Inštitúte ekonomických a spoločenských analýz (INESS) a Nexterii pri produkcii kariérnych podujatí. Momentálne pôsobí ako fundraising a programová koordinátorka v projekte Zmudri.sk

KEDY

29.10. 2020

16:30 – 19:30 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

REGISTRUJTE SA

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 26.10.2020 do 14:00 hod.

KONTAKTYap.po@npc.sk alebo +421 948 076 423

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.