Motivácia - cesta k úspechu (Bratislava)

08.október 2020 | 09:00 - 12:00

O motivácii v tíme zamestnancov sa toho veľa hovorí, ale kto má motivovať samotného vedúceho, manažéra či dokonca riaditeľa firmy? Aj on sa môže dostať do motivačnej krízy. Ako z nej von?  

ČO SA DOZVIETE?

 • pozrieme sa na to, čo je to motivácia a čo je jej zdrojom
 • porozprávame sa o tom, v čom sa líšia motivovaní a demotivovaní ľudia 
 • povieme si, kde sa dá nájsť motivácia
 • ukážeme si, ako si motiváciu budovať
 • dostanete návod, ako sa dá motivovať tím ako jeden celok

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Ing. Soňa Sopóci Brchnelová, ktorá je držiteľkou medzinárodného certifikátu procesného špecialistu a konzultanta pre oblasť zlepšenia fungovania firmy a jej kontroly. Pracovala ako CEO slovenskej pobočky strojárskej firmy s miliónovými projektami na rozvoj jadrovej energetiky na Slovensku. Teraz vo vlastnej firme pôsobí ako mentor, konzultant a prednášateľ. Zameriava sa na procesnú organizáciu firiem, strategické a finančné plánovanie, kontroling a meranie výkonnosti firmy.

KEDY?

8.10. 2020, od 9:00 do 12:00 hod.

Ukončenie registrácie: 5.10.2020 do 15:00

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

REGISTRUJTE SA

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email podujatie@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná.

Kontakt: podujatie@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Seminár, ako jedna z foriem informačných a popularizačných aktivít, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená a ich e-mailové adresy sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk