Nájdite rovnováhu medzi prácou a životom - Work-life balance (Bratislava)

27.október 2020 | 17:00 - 20:00

Ako najlepšie zladiť prácu a budúce podnikanie s bežným životom? O hľadanie rovnováhy by sme sa mali neustále snažiť. Veď viac ako tretinu dňa v produktívnom veku trávime v práci, ďalšiu tretinu na ňu myslíme a zvyšok väčšinou spíme. Ak však chceme podávať dobrý výkon, prinášať a realizovať dobré nápady, musíme akceptovať, že oddych je nevyhnutná súčasť nášho výkonu.

ČO SA DOZVIETE

  • ako zosúladiť svoj život a záujmy s prácou a budúcim podnikaním
  • základy vnímavosti k sebe samému a svojim potrebám
  • ako identifikovať zlodejov času a energie
  • krátke a efektívne techniky na odbúranie stresu a udržovanie rovnováhy

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Zuzana Reľovská - Leadership Consultant a coach, ktorá sa dlhodobo venuje rozvoju lídrov a organizácii. Témy ako mentálne zdravie, prevencia vyhorenia, či budovanie odolnosti vnáša do rôznych oblastí biznisu prostredníctvom individuálneho koučingu, alebo workshopov.

KEDY?

27.10.2020, 17:00 – 20:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

REGISTRUJTE SA

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)
  • Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 26.6.2020 do 12:00 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

Účasť je bezplatná.

Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.