Obchodný partner je platcom DPH v zahraničí

Otázka

Dobrý deň, chcem vás poprosiť o radu, založil som si "sro" na Slovensku a nie som zatiaľ platca DPH. Onedlho podpíšem zmluvu na dodávku služieb na uzemí ČR s českou právnickou osobou, ktorá je platcom DPH v ČR. Chcem sa spýtat, ako mám postupovať z hľadiska DPH? Nie som platca DPH na Slovensku, je toto dôvod na to, aby som sa stal dobrovoľným platcom DPH v SR? Musím sa registrovať na uzemí ČR napr. na českom daňovom úrade? Ďakujem pekne

Odpoveď

Dobrý deň, povinnosti neplatiteľa DPH v prípade nákupu zo zahraničia môžeme rozdeliť do dvoch skupín:
- povinnosti pri nákupe alebo prijímaní služieb zo zahraničia
- povinnosti pri nákupe tovaru zo zahraničia

Ak podnikateľ má v pláne prijať alebo dodať službu zo alebo do zahraničia a nie je registrovaným platiteľom DPH má povinnosť registrovať sa ešte pred prijatím alebo dodaním služby na daňovom úrade podľa § 7. Daňový úrad mu do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti vydá osvedčenie o registrácii pre daň s prideleným identifikačným číslom pre DPH, ale podnikateľ sa nestáva platiteľom DPH. V prípade nákupu služieb je podnikateľ povinný pridelené identifikačné číslo pre DPH oznámiť dodávateľovi, tento mu bude službu fakturovať bez zahraničnej DPH a z prijatej služby odvedie daň tu na Slovensku. Nemá však nárok na odpočet dane z prijatej služby. V prípade dodávky služieb do zahraničia fakturuje bez DPH a objem dodaných služieb ako aj identifikačné číslo pre DPH zahraničného odberateľa uvádza v súhrnnom výkaze.

Ak platiteľ DPH dodáva tovar alebo službu do zahraničia, fakturuje bez sadzby DPH platnej v SR a dané dodávky uvádza v súhrnnom výkaze.

Následne po registrácii v SR na miestne príslušnom daňovom úrade podľa § 7 má podnikateľ povinnosť uzatvoriť so správcom dane dohodu o elektronickej komunikácii a prílušné daňové priznania alebo súhrnné výkazy zasielať len elektronickou formou.