Obsah, na ktorý zákazníci reagujú (Nitra)

05.október 2020 | 09:00 - 13:30

Ako sa vraví, obsah je kráľom internetu. Avšak ako sa kvalitný obsah tvorí ? Spoznajte pravidlá písania dobrých textov a uvidíte rozdiel medzi vlažným textom a tým, ktorý chytí za srdce.

ČO SA DOZVIETE

  • Zakázané slová nielen v textoch, ale aj v obchode a v marketingu
  • Najúčinnejšie pravidlá a psychológia dobrých textov v praxi
  • Prečo dokonalosť neznamená, že nie je čo pridať, ale ubrať
  • Čo je podstatou dobrého postu, kvalitného článku, rozhovoru
  • Čo je to storyteling, ako pomáha predávať, ako ho tvoriť
  • Ako na písanie textov na web
  • Praktická časť s textom – priamo na mieru vášmu biznisu

Mgr. Daniela Mudráková - úspešná marketérka, ktorá sa v marketingu a obchode  pohybuje 16 rokov. Počas svojej praxe  pomohla mnohým začínajúcim, ale aj známym veľkým firmám a značkám.

KEDY

5.10. 2020

09:00 - 13:30 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Nitra

Soda Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Nitra rp.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

REGISTRUJTE SA

Ukončenie registrácie: 1.10.2020 do 15.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do NPC Nitra osobne alebo poštou na adresu: Národné podnikateľské centrum Nitra Novozámocká 67, 949 01 Nitra
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email: rp.nr@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP 


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.