Podnikanie a právo

16 článkov
 • Máte dobrý podnikateľský plán pre váš startup, ale nemáte preň dostatok začiatočného kapitálu? Jednoduchá spoločnosť na akcie ako nová právna forma obchodnej spoločnosti vám bude vedieť uľahčiť váš začiatok a vyriešiť tento problém.

 • SBA sa opäť zapojila do európskej iniciatívy a pripravuje mnohé benefity pre podnikateľov.

 • „Prediagnostika priemyselných práv“ - nová služba Strediska patentových informácií - PATLIB pre malých a stredných podnikateľov v Bratislavskom kraji.

 • Čo všetko môžu firmy čerpať zo sociálneho fondu? Aké finančné príspevky môžete poskytnúť svojim zamestnancom?

 • V rámci pracovnoprávnych vzťahov neraz dochádza k sporom medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Predmetom týchto sporov bývajú spory týkajúce sa neplatného skončenia pracovného pomeru a s tým súvisiace nároky zamestnanca a zamestnávateľa.

 • S pojmami ako je úrok a úrok z omeškania sa stretáva každý z podnikateľov. Úrok z omeškania je užším pojmom než úrok, nakoľko tento zahŕňa aj úroky z omeškania.

 • Premlčanie je upravené vo viacerých právnych predpisoch. Pre podnikateľov je najdôležitejšie premlčanie podľa predpisov občianskeho a obchodného práva.

 • Exekútor je oprávnený siahnuť nielen na príjmy plynúce živnostníkovi z podnikania ale aj na jeho súkromný majetok, a to vrátane majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
   

 • Škodové udalosti na cestách nemusíte ohlasovať policajtom. Je potrebné vypísať tlačivo pre poisťovňu.  V prípade poškodenia vozidla od nej vymáhajte náhradu plnej sumy opravy. 

 • Dohoda o urovnaní a súdny zmier nastupujú najčastejšie v prípade, keď už existuje sporná vec a ohľadom tejto prebieha aj prípadné súdne konanie.