Podnikanie samostatne hospodáriaceho roľníka

Otázka

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na možnosť stať sa samostatne hospodáriacim roľníkom, nakoľko by som chcel pestovať bylinky celoročne v uzavretom priestore a nebudem spĺňať podmienku vlastníctva, alebo prenájmu poľnohospodárskej pôdy. Môžem sa stať SHR, ak by som predložil zmluvu o prenájme priestorov vhodných na pestovanie bylín?

Odpoveď

Dobrý deň, samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá:

  • vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne,
  • vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom, alebo,
  • poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.

Založenie podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka
1.    Občan, ktorý sa rozhodol podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník, musí v prvom rade, navštíviť obecný, resp. mestský úrad, v mieste, kde sa nachádzajú jeho pozemky alebo pozemky ľudí, s ktorými uzatvoril právoplatné nájomné zmluvy. Nemusí teda podnikať na vlastnej pôde, pôda môže byť aj najatá. Najskôr musí získať osvedčenie na základe ohlásenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov na základe vyššie spomínanej registrácie na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade. Svoju činnosť môže samostatne hospodáriaci roľník začať vykonávať po obdržaní Osvedčenia o zápise SHR. Na mestský (obecný) úrad je potrebné doniesť:

  • občiansky preukaz,
  • vyplnenú žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka (tlačivo, ktoré poskytuje každý príslušný úrad na internetovej stránke v časti tlačivá, resp. dokumenty na stiahnutie),
  • doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná zmluva),
  • doklad o osobitnom povolení, alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (napr. ak ide o podnikanie na poľnohospodárskej pôde – doklad o hydromelioralizačných zariadeniach v pôde, t. j. či sa v pôde nachádzajú alebo nenachádzajú zavlažovacie systémy.)
  • peňažné prostriedky v hotovosti, konkrétne 6,50 € za zápis do príslušnej evidencie, ktoré je potrebné zaplatiť priamo v pokladni mestského (obecného) úradu.

Upozornenie: Činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka nie je živnosťou, z toho dôvodu nemusí podnikateľ navštíviť živnostenský úrad a vybavovať živnostenské oprávnenie. Stačí preto vyššie uvedená registrácia na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade.

Do 30 dní podnikateľ obdrží Osvedčenie o zápise SHR.

2.    Následne podnikateľ písomne požiada štatistický úrad (v krajskom meste) o pridelenie identifikačného čísla = IČO. Vyplní žiadosť, ktorú nájde na internetovej stránke Štatistického úradu a zaplatí v kolkoch, hotovosťou alebo prevodom z banky poplatok 3,00 €.

Osoba, ktorá podniká ako samostatne hospodáriaci roľník musí mať pridelené IČO.

3.    Po obdržaní IČO sa registruje na príslušnom daňovom úrade podľa trvalého bydliska. Na základe žiadosti o registráciu mu je pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ).

SHR teda môže podnikať aj na prenajatej pôde.