Podnikateľské kilečko a pracovné právo I.časť (Žilina)

24.september 2020 | 09:30 - 13:30

Legislatíva upravujúca pracovno-právne vzťahy je pre mnohých podnikateľov neprehľadná. Na seminári preniknete do tajov pracovného práva a zorientujte sa v novinkách, ktoré priniesol COVID-19. Spoločne si prejdeme novinky podnikateľského kilečka a lektorka zodpovie na vaše prípadné otázky.

ČO SA DOZVIETE

 • rýchly prehľad legislatívy upravujúcej pracovnoprávne vzťahy,
 • pracovná zmluva - náležitosti a zaujímavosti,
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - prehľad, rozdiely, náležitosti,
 • upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny,
 • upozornenie na neuspokojivé plnenie pracovných úloh,
 • spôsoby ukončenia pracovnoprávneho vzťahu,
 • novinky v pracovnom práve / COVID-19,
 • podnikateľské kilečko – 1.kolo
 • otázky a odpovede, tipy a triky z praxe.

KTO JE VÁŠ LEKTOR

JUDr. Mária Kevická, PhD. - právnička s bohatými skúsenosťami v oblasti obchodného práva a konzultantka ochrany osobných údajov. Lektorské skúsenosti získala na pozícii vysokoškolského pedagóga na viacerých školách, autorka odborných článkov, spoluautorkou učebnice „Medzinárodné právo súkromné“.

KEDY

24.9. 2020

9:30 - 13:30 hod.

KDE

Mestské divadlo Žilina

Čitáreň / 2. poschodie

Horný Val 1

010 01 Žilina

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

REGISTRUJTE SA

Ukončenie registrácie: 21.9.2020 do 13.00 h

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív podpisovania dokumentov:

 • v listinnej podobe s fyzickým podpisom
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk.

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.