Predaj priesad na pozemku

Otázka

Dobrý deň, chcela by som pestovať priesady zeleniny a kvetov v skleníkoch. Mám pozemok, ktorý je z polovice vedený na katastri ako stavebný pozemok, a z polovice ako záhrada. Na pozemku sa nenachádza zatiaľ žiadna stavba. Ešte by som sa rada opýtala aké povolenia k pestovaniu a predaju priesad potrebujem, okrem povolenia z obecného úradu?

Odpoveď

Dobrý deň prajem. Predpokladám, že priesady ako aj kvety máte záujem pestovať za účelom ich následného predaja, teda za podnikateľským účelom. Ak budúci skleník bude mať parametre stavby v zmysle stavebných predpisov, tak bude nevyhnutné vybavenia stavebného povolenia cestou príslušného stavebného úradu (spravidla obec, v ktorej sa žiada postaviť stavbu). Podľa súčasne platných právnych predpisov nie je potrebné spravidla na malé rodinné skleníky stavebné povolenie ale pri väčších to už nemusí byť pravidlom.  O svojom zámere postaviť skleník je však vhodné sa informovať  na príslušnej mestskej či obecnej samospráve, ktorá vydáva súhlas s umiestnením jednoduchej stavby. Niekedy však  v príslušnom územnom pláne môže byť  skleník definovaný ako jednoduchá / drobná stavba  aj bez ohlasovacej povinnosti, alebo naopak môžu v ňom byť definované oblasti – napríklad niektoré záhradkárske kolónie, v ktorých nie je možné skleník postaviť.

Okrem preverenia udelenia súhlasu od miestnej samosprávy je však vhodné prihliadať aj na to, aby skleník neobmedzoval  susedov, napríklad plánovanou  výstavbou v tesnej blízkosti hranice pozemku. Čo sa týka pestovanie kvetín a priesad, tak odporúčam sledovať stránky http://www.uksup.sk/ . Sú to stránky Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave. Tento ústav vedie Evidenciu dodávateľov množiteľského materiálu (medzi inými priesady). Odbor osív a sadív vedie evidenciu dodávateľov a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľov v zmysle & 4. písm. h) č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z.z. Požiadavky pre registráciu dodávateľa stanovuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 364/2007 Z.z. o vykonávani uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieky SR č. 123/2011 Z.z. Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa je v Prílohe č. 3, kde sú v spodnej časti uvedené aj potrebné prílohy.Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je spoplatnené podľa platného cenníka  ÚKSÚPu.

Čo sa týka formy podnikania, môžete podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník alebo aj prostredníctvom obchodnej spoločnosti (napr. SRO). Jednu z  foriem podnikania fyzických osôb tvoria samostatne hospodáriaci roľníci. Ide o osobitný typ podnikania v poľnohospodárskej výrobe vykonávaný podnikateľom (fyzickou osobou) osobne alebo pomocou iných osôb. Právnu úpravu v tejto oblasti predstavuje zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní v znení neskorších predpisov (Zákon o SHR č. 219/1991), ktorého základným účelom je zjednodušenie prevádzkovania poľnohospodárskej činnosti pre fyzickú osobu.

Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá:

·        vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne,

·        vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom, alebo,

·        poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.

Založenie podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka

Občan, ktorý sa rozhodol podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník, musí v prvom rade navštíviť obecný, resp. mestský úrad, v mieste kde sa nachádzajú jeho pozemky alebo pozemky ľudí,  s ktorými uzatvoril právoplatné nájomné zmluvy. Nemusí teda podnikať na vlastnej pôde, pôda môže byť aj prenajatá. Najskôr musí získať osvedčenie na základe ohlásenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov na základe vyššie spomínanej registrácie na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade. Svoju činnosť môže samostatne hospodáriaci roľník začať vykonávať po obdržaní Osvedčenia o zápise SHR.

Čo sa týka lesných drevín, tam je situácie trocha zložitejšia nakoľko sa jedná o viazanú živnosť.

Zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín je viazanou živnosťou.

Na prevádzkovanie viazanej živnosti musí záujemca o podnikanie získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré vydáva miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) podľa miesta bydlisko FO alebo sídla PO, alebo podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na základe ohlásenia živnosti.

Na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení musí žiadateľ splniť všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a uhradiť správny poplatok vo výške 15 € (7,5 € v prípade elektronického ohlásenia živnosti) za každú viazanú živnosť.

Po splnení všetkých podmienok môže FO s bydliskom v členskom štáte EÚ a OECD, PO už zapísaná do obchodného registra a PO, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra začať podnikať už v deň ohlásenia živnosti. JKM vydá osvedčenie o živnostenskom podnikaní do 3 pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené.

Všeobecné a osobitné podmienky pre prevádzkovanie viazanej živnosti:

FO alebo PO, ktorá hodlá prevádzkovať viazanú živnosť musí splniť všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti:

·        všeobecnými podmienkami prevádzkovania viazanej živnosti sú: 
   - dosiahnutie veku 18 rokov
   - spôsobilosť na právne úkony
   - bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov) 

·        osobitnou podmienkou prevádzkovania viazanej živnosti je preukázanie odbornej spôsobilosti

Pozn.:
Splnenie všeobecných podmienok u slovenskej PO: všeobecné podmienky musí spĺňať štatutárny orgán, príp. zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, osobitné podmienky musí spĺňať ustanovený zodpovedný zástupca, ak živnostenský zákon neustanoví inak. U podniku zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby a u organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby osoba vedúceho organizačnej zložky podniku.
Výpis z registra trestov: FO s bydliskom a PO so sídlom v SR, na ktorú sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov Generálnej prokuratúry SR. Osoba, ktorá nie je štátnym občanom SR preukáže splnenie podmienky bezúhonnosti výpisom z registra trestov vydaným v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte pôvodu FO, alebo ak sa taký výpis nevydáva, rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom, alebo ak sa také doklady nevydajú do 2 mesiacov od požiadania, čestným vyhlásením. Doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace a musí byť preložený do štátneho jazyka.

Preukazom odbornej spôsobilosti je:

·        osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Fyzická osoba môže byť držiteľom osvedčenia, ak:

a.      má úplné stredné odborné vzdelanie lesnícke alebo úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na pestovanie a prácu s rastlinným materiálom, alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore lesníckom alebo v odbore so zameraním na pestovanie a prácu s rastlinným materiálom a úspešne absolvovala skúšku odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom, alebo

b.      je držiteľom obdobného dokladu vydaného členským štátom.

Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba môže byť držiteľom osvedčenia, ak:

a.      zamestnáva v pracovnom alebo inom obdobnom pomere fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky vyššie uvedené, 

b.      je zapísaná v obchodnom registri alebo v inom obdobnom registri.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky organizuje odbornú prípravu žiadateľov o vydanie osvedčenia a organizuje školenie pre držiteľov osvedčení. Fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia, je povinná sa každých päť rokov zúčastniť na školení organizovanom Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Podmienku odbornej spôsobilosti môže podnikateľ splniť aj prostredníctvom ustanovenia osoby zodpovedného zástupcu.

Doplňujúce informácie k živnosti

Obsahom viazanej živnosti je zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín. Lesným reprodukčným materiálom je:

1.      semeno alebo semenná surovina, ktorou sú plody, šišky alebo súplodia, 

2.      osivo, ktorým sú semená určené na výsev, 

3.      časti rastlín určené na produkciu sadbového materiálu, 

4.      sadbový materiál, ktorým sú semenáčiky a sadenice získané z osiva, častí rastlín alebo z prirodzeného zmladenia, 

5.      semenáčik, ktorým je mladá rastlina vyrastená zo semena, ktorej koreňový systém nebol upravovaný, 

6.      sadenica, ktorou je mladá rastlina vypestovaná zo semena alebo z časti rastliny, ktorej koreňový systém bol upravovaný.

Produkciou lesného reprodukčného materiálu je zber, spracovanie a úprava semennej suroviny, semien a častí rastlín na vegetatívne množenie, zber semenáčikov z prirodzeného zmladenia a pestovanie sadbového materiálu. Uvádzaním na trh je skladovanie, ponuka na predaj, predaj, obchodná výmena, dovoz alebo iný spôsob nakladania s lesným reprodukčným materiálom (napr. darovanie). Zberom lesného reprodukčného materiálu je organizovanie a zabezpečovanie odberu osobou, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom.