Predaj zeleniny z vlastnej pestovateľskej činnosti

Otázka

Dobrý deň, potrebovala by som Vašu radu a pomoc. Nie som nikde evidovaná ako pestovateľka, vlastním poľnohospodársku pôdu a pestujem na nej zeleninu. Chcela by som začať s predajom ale neviem kde a ako začať. Z informácii z internetu už mám chaos. Viem len toľko, že predaj z dvora mi může povoliť obecný úrad. U nás sa s tým však zatiaľ nestretli, tak mi nevedeli podať presné informácie.
 

Odpoveď

Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín je vo všeobecnosti považovaný za činnosť, ktorá nie je živnosťou. Predaj uvedených výrobkov je možné za nižšie uvedených podmienok uskutočňovať bez akéhokoľvek podnikateľského oprávnenia.
 
Nakoľko mnohé fyzické osoby predávajú bez oprávnenia okrem produktov vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti aj produkty zakúpené od veľkododávateľov a pod., čím dochádza často k porušovaniu živnostenského zákona, s cieľom zabránenia spomínaného obchádzania zákona, živnostenský zákon v rámci § 3 ods.  4 ustanovuje, že ak sa jedná o predaj ovocia, zeleniny, kvetov predávaných:
  •  na prenajatom mieste na trhovisku, alebo v tržnici, pričom doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku,
  • v pojazdnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa činnosť vykonáva dlhšie ako 30 dní v kalendárnom roku,
ide o činnosť, na ktorú je potrebné osvedčenie podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
 
Uvedenú činnosť možno však za spomínaných podmienok vykonávať aj prostredníctvom živnosti.
 
Zápis samostatne hospodárskeho roľníka do evidencie
 
Podnikanie súkromne hospodáriaceho roľníka upravuje zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
 
Podľa uvedeného zákona § 12a-e sa pod pojmom poľnohospodárska výroba vykonávaná podnikateľom (v ďalšom len "samostatne hospodáriaci roľník"), ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby včítane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách (ďalej len "poľnohospodárska výroba"), sa podľa tohto zákona rozumie činnosť fyzickej osoby, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb

a) vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne

b) vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov (takýmto predpisom je napr. zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe) len s týmto súhlasom, alebo

c) poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.

Samostatne hospodáriaci roľník vykonáva poľnohospodársku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a zodpovednosť.
 
Príslušný orgán (obecný úrad alebo miestny úrad) zapíše samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie na základe jeho ohlásenia a vydá mu osvedčenie.
 
O zápise do evidencie vydá príslušný orgán samostatne hospodáriacemu roľníkovi osvedčenie. Súčasne upovedomí príslušný orgán štátnej štatistiky, ktorý pridelí samostatne hospodáriacemu roľníkovi identifikačné číslo, ktoré príslušný orgán zapíše do evidencie súkromne hospodáriacich roľníkov. Samostatne hospodáriaci roľník ohlási príslušnému orgánu do 15 dní zmenu skutočností vedených v evidencii, ako aj ukončenie svojej poľnohospodárskej výroby. 
 
Podľa § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov fyzická osoba, ktorá realizuje prevádzku poľnohospodárskej výroby a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu, t. j. podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb., sa označuje za podnikateľa. Samostatne hospodáriaci roľník vedený v evidencii súkromne hospodáriacich roľníkov sa môže v prípade záujmu zapísať do obchodného registra, a to buď ako fyzická osoba, alebo môže založiť niektorú z obchodných spoločností v zmysle Obchodného zákonníka, napr. spoločnosť s ručením obmedzeným.
 
Tento jav je u fyzických osôb skôr výnimkou, pretože so zápisom do obchodného registra je spojená povinnosť viesť podvojné účtovníctvo, čo malých podnikateľov – fyzické osoby neúmerne zaťažuje. Právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej výroby treba považovať za podnikateľov v zmysle § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka.
Na samostatne hospodáriaceho roľníka sa vzťahujú všetky práva a povinnosti živnostníka podľa živnostenského zákona, ako aj ďalších predpisov, ako napr. zákona o dani z príjmov, zákona o zdravotnom poistení, zákona o sociálnom poistení atď.
 
Samostatne hospodáriaci roľník má tak povinnosť registrácie u miestne príslušného správcu dane, kde mu bude pridelené daňové identifikačné číslo DIČ, povinnosti voči svojej zdravotnej poisťovni a sociálnej poisťovni.
 
Postupnosť krokov pri založení právnickej osoby – spoločnosti s ručením obmedzeným a ďalších obchodných spoločností, ako aj ďalšie povinnosti pri začatí podnikateľskej činnosti, popisuje materiál Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania „Základné administratívne kroky pri začatí podnikateľskej činnosti“, ktorý je uvedený na webovej stránke http://www.sbagency.sk/sites/default/files/TAB_ZIV_30_06_2012.pdf.
 
Registračná pokladňa
 
Ak je predmetom činnosti podnikateľa, t.j. aj samostatne hospodáriaceho roľníka, predaj tovaru alebo poskytovanie služby, uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, v hotovosti, elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou, predávajúci má povinnosť:
  • evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici na všetkých predajných miestach,
  • požiadať miestne príslušný daňový úrad o pridelenie daňového kódu pokladnice a predložiť mu knihu pokladnice, kópiu certifikátu pokladnice; tento doklad je predajca elektronickej registračnej pokladnice povinný odovzdať podnikateľovi pri kúpe elektronickej registračnej pokladnice,
  • zmenu vlastníka pokladnice a ukončenie prevádzky pokladnice oznámiť daňovému úradu najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po ukončení jej prevádzky,
  • podnikatelia, ktorí vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení a predávajú tovar alebo poskytujú službu na tom istom predajnom mieste, môžu používať jednu spoločnú elektronickú registračnú pokladnicu.
Daňový úrad po overení údajov bez zbytočného odkladu pridelí daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, ktorý zamestnanec daňového úradu s uvedením dátumu zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky a podpisom s uvedením jeho mena a priezviska. Pri zmene miestnej príslušnosti daňového úradu sa daňový kód elektronickej registračnej pokladnice nemení.

Elektronickú registračnú pokladnicu môže uvádzať do prevádzky len servisná organizácia. Pri uvedení elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a po každom zásahu servisnej organizácie do elektronickej registračnej pokladnice, servisná organizácia označí elektronickú registračnú pokladnicu plombou.

DISKUSIA