Priemyselné vlastníctvo a práva

(zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva SR)

Priemyselné práva
Priemyselné vlastníctvo je podskupinou duševného vlastníctva, ktorá zahŕňa tie typy duševného vlastníctva, ktoré majú priemyselné využitie. Priemyselné právo je právom na ochranu predmetov priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou, ako sú napr. vynálezy, technické riešenia alebo vonkajšie úpravy výrobkov - dizajny. Medzi priemyselné práva patrí aj skupina priemyselných práv na označenie, ako sú označenia tovarov a služieb, ktoré slúžia na zlepšenie marketingovej kvality produktov a služieb.
Do priemyselných práv nepatrí autorské právo a jemu príbuzné práva (uvedené práva sú podskupinou práv duševného vlastníctva (priemyselné práva, autorské právo a jemu príbuzné)). Tieto práva má vo svojej kompetencii Ministerstvo kultúry SR.
  
Význam priemyselného vlastníctva pre podnikanie
Priemyselné vlastníctvo predstavuje produkt vašej mysle a intelektu. Môže to byť vynález, ochranná známka, originálny dizajn alebo praktická aplikácia dobrej myšlienky. Tieto práva sú veľmi vzácne hodnoty, ktoré môžu úplne odlíšiť vaše podnikanie od konkurencie, a to tým, že pomôžu identifikovať vaše produkty a služby ako originálne u Vašich zákazníkov.
Priemyselné práva sú rôzne a iné, než sú vlastnícke práva existujúce v samotnom fyzickom produkte. Napríklad, ktokoľvek môže vlastniť automobil (fyzický predmet), ale nemôže vlastniť práva k značke, jednotlivým častiam, dizajnu a pod. Mnoho z týchto práv a iných nehmotných hodnôt často tvoria základné kamene nového podnikania a formujú kľúčové časti dobrého a komplexného podnikateľského plánu. Ak je plán dobrý, tieto hodnoty sa môžu stať skutočne hodnotnými. Takže buďte si už od začiatku vedomí dôležitosti vašich priemyselnoprávnych aktív a ubezpečte sa o tom, že ste sa o ne čo najlepšie právne postarali.

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na základe zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

  • Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvod výrobkov a zemepisných označení.
  • Vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií v Slovenskej republike (iné strediská zriadené úradom).
  • Je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika viazaná.
  • Podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v oblasti duševného vlastníctva.

Úrad priemyselného vlastníctva SR sídli v Banskej Bystrici, podacie miesto má aj v Bratislave. Na poskytnutie úvodných informácií slúži bezplatné infocentrum:

Informačné centrum
Tel.: 048/4300131
e-mail: infocentrum@indprop.gov.sk
web: http://www.upv.sk/ alebo http://www.indprop.gov.sk/

SLUŽBY ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

INFORMAČNÉ CENTRUM

Informačné centrum ÚPV SR ponúka odbornú konzultačnú činnosť pri získavaní informácií o možnom a čo najvhodnejšom spôsobe ochrany duševného vlastníctva, o spôsobe podávania prihlášok, správnych poplatkoch, ako aj o medzinárodnom systéme prihlasovania priemyselných práv. Služba zahŕňa i poskytovanie verejne dostupných informácií z registrov úradu.

Info:          048/43 00 131

infocentrum@indprop.gov.sk

https://www.indprop.gov.sk/?informacne-centrum

PREDIAGNOSTIKA PRIEMYSELNÝCH PRÁV

ÚPV SR poskytuje pre malé a stredné podniky službu s názvom Prediagnostika priemyselných práv. Snahou prediagnostiky je priblížiť oblasť priemyselnoprávnej ochrany podnikateľským subjektom, ktoré v dostatočnej miere neochraňujú svoje inovácie, či už z dôvodu nedostatočnej informovanosti alebo nesprávnej podnikateľskej stratégie. Cieľom prediagnostiky je poskytnúť základné informácie z oblasti priemyselnoprávnej ochrany tak, aby boli firmy schopné vytvoriť si základnú stratégiu aj v tejto oblasti. Ďalšou úlohou je analyzovať situáciu v podniku, oboznámiť jeho zástupcov s možnosťami priemyselnoprávnej ochrany, upozorniť na možné dopady nekalosúťažného konania a porušovania skorších práv.

https://www.indprop.gov.sk/?prediagnostika-priemyselnych-prav

ELEKTRONICKÉ PODÁVANIE

ÚPV SR ponúka možnosť elektronického podávania, ktorý predstavuje rýchly a bezpečný spôsob podávania prihlášok predmetov priemyselných práv a následných dokumentov k nim prostredníctvom internetu. Výhodou elektronického podania je efektívnosť a zníženie poplatkov: 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku poplatkov, najviac však o 70 eur a zníženie poplatkov za medzinárodné prihlášky. Bližšie informácie sú uvedené na stránke www.upv.sk v časti Elektronické podávanie.

ÚPV SR má sprístupnené tri rôzne možnosti umožňujúce elektronické podávanie.

  1. MODUL ELEKTROICKÝCH FORMULÁROV (MEF)

je prístupovým miestom k elektronickým službám, ktoré úrad poskytuje používateľom, pričom je dostupný 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Dostupný je na adrese https://mef.indprop.gov.sk/ipointupv/pages/Default.aspx alebo sú tieto služby vyhľadateľné prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. V MEF sú vytvorené elektronické formuláre, ktoré pomáhajú prihlasovateľom s vyplnením prihlášky tak, aby prihláška obsahovala všetky požadované údaje potrebné pre priznanie dátumu podania prihlášky. Elektronické formuláre sú vytvorené na podanie národných patentových prihlášok, prihlášok úžitkových vzorov, dodatkových ochranných osvedčení, prihlášok dizajnov, prihlášok ochranných známok, európskych a medzinárodných patentových prihlášok PCT (zníženie poplatku zo sadzobníka poplatkov). K nim je možné prostredníctvom elektronických formulárov podávať následné podania.

  1. VŠEOBECNÁ AGENDA ÚSTREDNÉHO PORTÁLU VEREJNEJ SPRÁVY

Prostredníctvom služby Všeobecná agenda je možné vytvárať podania na ÚPV SR pre tie oblasti priemyselného práva a žiadosti, pre ktoré nie sú dostupné elektronické formuláre v MEF.

  1. EPO ONLINE FILING a WIPO ePCT

Prostredníctvom služby EPO ONLINE FILING je možné vytvárať podania európskych prihlášok, národných patentových prihlášok, prihlášok úžitkových vzorov a dodatkových ochranných osvedčení v elektronickej forme. Následne je možné elektronicky podať aj dokumenty k patentovým prihláškam, prihláškam úžitkových vzorov, prekladom patentových nárokov európskej patentovej prihlášky a prekladom európskeho patentového spisu.

Prostredníctvom služby WIPO ePCT je možné vytvárať podania medzinárodných patentových prihlášok PCT.

Na podanie európskej patentovej prihlášky a medzinárodnej patentovej prihlášky PCT sa vzťahuje zníženie poplatku podľa EPO a WIPO.

helpdesk@indprop.gov.sk

REŠERŠNÉ SLUŽBY

Na základe objednávky vykonáva úrad rôzne typy rešerší – patentové rešerše, rešerše na dizajn, rešerše na ochranné známky a bibliografické rešerše. Rešerše sa vykonávajú v národných, ako aj v medzinárodných databázach. Podľa potreby možno vykonávať monitoring - priebežné sledovanie stavu techniky v určených oblastiach a vo vybraných štátoch, prípadne sledovanie dizajnov a ochranných známok konkurencie. Výsledok rešerše môže v konečnom dôsledku viesť napr. k zníženiu investícií a ušetreniu prostriedkov na výskum a vývoj. Rovnako sa týmto spôsobom môže predísť príp. súdnym sporom, ak sa zistí, že priemyselné právo vlastní niekto iný. Úrad vypracuje rešeršnú správu, ktorá obsahuje zoznam, prípadne podrobnejšie údaje o dokumentoch s relevantnými informáciami. Rešerš je možné objednať vyplnením formulára „Objednávka rešerše“, ktorý sa nachádza na stránke www.upv.sk a jeho zaslaním na adresu resers@indprop.gov.sk, prípadne poštou na adresu úradu. Táto služba je spoplatnená podľa cenníka produktov a služieb ÚPV SR.

https://www.indprop.gov.sk/?resersne-sluzby

VZDELÁVACÍ PROGRAM DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

ÚPV SR poskytuje v Banskej Bystrici vzdelávanie v kurze „Duševné vlastníctvo“, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kurz pozostáva zo štyroch modulov, trvá 2 roky a je spoplatnený. Cieľom vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo je poskytnúť komplex informácií o duševnom vlastníctve podnikateľskému sektoru, umožniť pracovníkom z praxe v oblasti priemyselného vlastníctva koncentrovanú inováciu vedomostí, znalostí a zručností vo väzbe na vyvíjajúce sa hospodárske podmienky, poskytnúť pracovníkom z praxe v oblasti duševného vlastníctva aktualizáciu poznatkov o medzinárodnom uplatnení najmä v európskom kontexte, pripraviť špecializovaných informačných pracovníkov - patentových a známkových analytikov a rešeršných pracovníkov, najmä pre strediská patentových informácií, informačné a konzultačné miesta, Innoinfo, podnikateľské inkubátory a.i.

https://www.indprop.gov.sk/?kurz-dusevne-vlastnictvo

ŠTUDOVŇA

Študovňa ÚPV SR poskytuje bezplatný prístup k patentovej dokumentácii, databázam a špecializovanej literatúre prostredníctvom prezenčných výpožičiek alebo internetu z patentového fondu, knižného fondu a depozitnej knižnice WIPO; predáva publikácie vydané úradom, Vestník ÚPV SR, časopis Duševné vlastníctvo; vyhľadáva patentové dokumenty alebo ich časti podľa čísla dokumentu, krajiny pôvodu, druhu dokumentu (služba je spoplatnená); ponúka možnosť vyhotovenia kópií alebo tlače patentových dokumentov, vybraných článkov, záznamov z databáz alebo webových stránok (služba je spoplatnená).

https://www.indprop.gov.sk/?studovna

 

Všetky prihlášky (žiadosť o udelenie patentu na vynález, žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra, žiadosť o zápis dizajnu do registra, žiadosť o zápis ochrannej známky do registra ap.), ako aj informačné materiály získate buď priamo v priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva SR, alebo si ich môžete stiahnuť z internetovej stránky.

Pokiaľ ide o konkrétne vypracovanie prihlášok a ďalšie záležitosti s nimi súvisiace, môžete sa obrátiť na oprávnených zástupcov:

Prvá konzultácia u patentového zástupcu, ktorý je členom Komory patentových zástupcov je spravidla bezplatná. Napíšte na e-mail: chamber@patentattorneys.sk, resp. navštívte stránku Slovenskej komory patentových zástupcov uvedenú vyššie.