Priemyselnoprávna ochrana a začiatky podnikania

(zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva SR)

S podnikaním sa spája aj priemyselné vlastníctvo (PV). Veď všetko, čo sa dnes obchodne ponúka (služby) a predáva (tovary) má svoje meno, značku, dizajn a iné atribúty, ktoré niekto vlastní. A práve na základe rozpoznania niektorých druhov PV, najmä však značky alebo dizajnu si automaticky spájame aj kvalitu.

Každý kto vstupuje do podnikania sa chce líšiť od svojej prípadnej konkurencie a chce byť vo svojej obchodnej ponuke lepší, kvalitnejší, rýchlejší a získať čo najviac zákazníkov a dobré meno. A preto by mal rozmýšľať o možnostiach PV, ktoré mu k tomu pomôže nielen v začiatkoch budovania podnikania, ale aj v prípade poškodzovania jeho práv.

Priemyselné práva, ktoré možno využiť pri budovaní a ochrane vášho podnikania zahŕňajú:

1. Patenty
2. Úžitkové vzory
3. Ochranné známky
4. Dizajny
5. Topografie polovodičových výrobkov
6. Označenia pôvodu výrobkov
7. Zemepisné označenia

Čo je to patent?
Patent je ochranný dokument udelený na vynález, ktorý poskytuje jeho majiteľovi ochranu proti napodobňovaniu vynálezu a zároveň predstavuje pre verejnosť cenný zdroj najnovších technických informácií. Patent sa udeľuje na vynález, ktorý je nový, zahŕňa vynálezcovskú činnosť a je priemyselne využiteľný. Vynálezom môže byť výrobok, zariadenie, chemická látka alebo spôsob výroby. Objavy, vedecké teórie, matematické metódy, estetické výtvory, plány, pravidlá a počítačové programy sa za vynález nepovažujú.

Nie všetky vynálezy sú však patentovateľné. Ide napríklad o spôsoby liečenia a diagnostiku, ktoré sú chránené inými zákonmi, niektoré biotechnologické vynálezy a vynálezy, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi. Čo je to patent?

Čo je to úžitkový vzor?

Okrem patentov je možné technické riešenia chrániť aj úžitkovými vzormi. Úžitkovým vzorom je možné chrániť nové technické riešenie, ktoré prevyšuje úroveň bežných odborných znalostí a dá sa priemyselne využívať. Objavy, teórie, plány, počítačové programy alebo vonkajšie úpravy výrobkov sa nepovažujú za technické riešenie. Technickým riešením môže byť napríklad nový výrobok alebo zariadenie, nová látka či zmes látok. Nie všetky technické riešenia je možné chrániť úžitkovým vzorom, napríklad také, ktoré sú v rozpore so zásadami ľudskosti a morálkou, tiež odrody rastlín a plemená zvierat. Úžitkovým vzorom na rozdiel od patentov tiež nie je možné chrániť napr. výrobky z biologických materiálov a spôsoby výroby chemických látok.

Čo je ochranná známka?
Ochrannou známkou môže byť slovné, obrazové, priestorové, pozičné označenie, označenie vzoru, označenie tvorené jednou farbou alebo kombináciou farieb bez obrysov, zvukové označenie, pohybové, multimediálne, holografické alebo iné označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Zákon zároveň podrobne špecifikuje výluky označení zo zápisu a označenia, ktoré nemôžu byť ochrannou známkou. Ide napríklad o označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, označenia obsahujúce názvy štátov, označenia druhu výrobkov alebo služieb, všeobecne známe zemepisné označenia, klamlivé označenia, označenia zhodné s ochrannou známkou zapísanou pre inú osobu pre zhodné tovary alebo služby. Zápis ochrannej známky vykonáva na základe žiadosti podnikateľa Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
Označenie ako ochranná známka nie je ochrany schopné samo osebe, ale vždy len v spojitosti s určitými tovarmi alebo službami.

Čo je to dizajn?
Za dizajn sa považuje vonkajší vzhľad výrobku alebo jeho časti spočívajúci v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia.
Pod pojmom dizajn schopný ochrany podľa zákona rozumieme dizajn výrobku, ktorého výrobu je možné kedykoľvek opakovať. Ide o priestorový alebo plošný výrobok, ktorý spĺňa zákonné podmienky, ako svetová novosť v okamihu prihlásenia na ochranu alebo k dátumu práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru a osobitý charakter. Inštitút zapísaného dizajnu nechráni technickú, konštrukčnú, funkčnú, materiálovú alebo inú podstatu výrobku, ako aj znaky prepojenia, hoci by táto bola z vyobrazení zrejmá v konkrétnom vyhotovení. Zápis dizajnu vykonáva na základe žiadosti prihlasovateľa Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Čo sú topografie polovodičových výrobkov?
Topografie polovodičových výrobkov a ich samostatne použiteľné časti, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti pôvodcu a ktoré nie sú v priemysle polovodičových výrobkov bežné, možno tiež chrániť zápisom do registra. Ochrana podľa tohto zákona sa vzťahuje takisto na časti topografií, ktoré sú využiteľné samostatne, ako aj na zobrazenie slúžiace na výrobu topografie. Viac informácií

Čo je označenie pôvodu výrobkov?
Označením pôvodu výrobkov je zemepisný názov krajiny, oblasti alebo miesta, ktorý sa stal všeobecne známy ako údaj o tom, odkiaľ pochádza výrobok, ktorého akosť alebo znaky sú dané výlučne alebo podstatne zemepisným prostredím, vrátane prírodných alebo ľudských činiteľov. Viac informácií

Čo je zemepisné označenie?
Zemepisným označením výrobku je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento výrobok špecifickú kvalitu, povesť alebo charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, oblasti alebo krajine, a výroba, spracovanie alebo príprava tohto výrobku sa uskutočňuje vo vymedzenom zemepisnom mieste, oblasti alebo krajine. Viac informácií