Príspevok na podnikanie od Úradu práce

Ste evidovaní na úrade práce? Chcete začať podnikať? Požiadajte váš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť.

Kto môže o príspevok žiadať

O príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „príspevok“) môže požiadať písomne uchádzač o zamestnanie

  • evidovaný na úrade práce najmenej 3 mesiace,
  • ktorý úspešne absolvuje prípravu na začatie prevádzkovania alebo vykonávania SZČ,
  • vypracuje podnikateľský plán spolu s kalkuláciou nákladov.

Podmienka najmenej 3 mesiacov neplatí pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie mladšieho ako 25 rokov, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie; príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa mu poskytuje najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Príspevok sa neposkytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorému bol už poskytnutý príspevok na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti a príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 57 a § 60 zákona o službách zamestnanosti).

Kto príspevok poskytuje

Príspevok poskytuje ten úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto na samostatnú zárobkovú činnosť, a to na základe splnenia podmienok uvedených v zákone o službách zamestnanosti a podpísaním dohody o poskytnutí príspevku medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie. Príspevok sa mu poskytne, ak začne a bude túto činnosť vykonávať nepretržite najmenej 2 roky.

Ak sa rozhodnete, že chcete byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade po ukončení zamestnania, musíte si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v mieste svojho trvalého pobytu - žiadosť o zaradenie do evidencie.

Ak ste po ukončení zamestnania už uchádzačom o zamestnanie zaradeným do evidencie na úrade práce v mieste svojho trvalého pobytu a uvažujete o podnikaní, musíte sa informovať u sprostredkovateľky na úrade, v mieste, kde ste evidovaný. Je potrebné si na úrade vyžiadať žiadosť o poskytnutie príspevku a vyplniť žiadosť o absolvovanie prípravy na začatie podnikania, ktorú zabezpečuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Spolu s tlačivom „Žiadosť o poskytnutie príspevku“ dostanete aj formulár „Podnikateľský zámer“. Po vyplnení žiadosti o poskytnutie príspevku je potrebné zaslať alebo priniesť tlačivo spolu s uvedenými prílohami na úrad.

Samostatná zárobková činnosť a s ňou súvisiaci príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je upravený v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančný príspevok na začatie podnikania je nenávratný a je z prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu.

Ohlásenie živnosti

Uchádzač o zamestnanie za účelom získania podnikateľského oprávnenia ohlási svoju živnosť podľa § 45 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby (resp. požiada príslušný orgán o vydanie príslušného oprávnenia na podnikanie, ak ide o činnosť vykonávanú podľa osobitných predpisov). V ohlásení živnosti (resp. žiadosti o vydanie príslušného podnikateľského oprávnenia) by mal tento uchádzač o zamestnanie ako deň začatia živnosti uviesť neskorší deň ako deň ohlásenia živnosti, to zn. niektorý deň, ktorý nasleduje až po uzatvorení dohody o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť s príslušným úradom práce.

Definícia SZČO

Samostatnou zárobkovou činnosťou sa rozumie činnosť, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje SZČO podľa § 5 zákona o službách zamestnanosti. To znamená, že samostatne zárobkovo činná osoba je

a) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,
b) fyzická osoba, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva živnosť podľa osobitného predpisu,
c) fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným podľa osobitného predpisu,
e) fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa § 25,
f) fyzická osoba, ktorá vykonáva dočasné zamestnávanie podľa § 29,
g) fyzická osoba, ktorá vykonáva podporované zamestnávanie podľa § 58.

 

Podobné články

  • Poradíme Vám, aká je najvýhodnejšia forma podnikania pre umelca, ak sa chce živiť predajom vlastného diela

  • Crowdfunding patrí medzi novo vznikajúce alternatívne formy financovania spájajúce priamo tých, ktorí majú k dispozícii finančné prostriedky a chcú ich požičať alebo investovať s tými, ktorí potrebujú prostriedky na financovanie konkrétneho projektu.

  • Slovenskí študenti môžu vyhrať 15 000 eur na rozvoj svojho podnikania. Všetko, čo k tomu potrebujú je preukázať podnikateľský potenciál, inovácie vo svojom sektore a jasný plán ako zámer premeniť na skutočné podnikanie.

DISKUSIA