Projekt Guardian Angels postúpil do európskeho kola EEPA

Súťaž  Európska cena za podporu podnikania sa v Slovenskej republike organizuje od roku 2006. Vyhlasovateľom súťaže je Európska komisia a národným koordinátorom na území SR je Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP). Do národného kola sa prihlásilo celkom 6 projektov. Hodnotenie prebiehalo elektronickou formou. Hodnotiaca komisia vybrala 24. mája 2013 dvoch kandidátov, ktorí budú Slovensko reprezentovať v európskom kole projektu.

V ktorých kategóriách sa súťažilo: 
 
Podpora podnikateľského ducha: ocenenie činnosti a iniciatívy za propagáciu podnikateľského myslenia najmä medzi mladými ľuďmi a ženami. 
 
Investícia do zručností: ocenenie iniciatívy na zlepšenie podnikateľských, odborných, technických a manažérskych zručností.
 
Podpora podnikateľského prostredia: ocenenie inovačnej politiky na podporu začínajúceho podnikania a rastu podniku, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov  a implementácia prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch.
 
Podpora internacionalizácie podnikania: ocenenie politiky na podporu podnikov, aby dokázali viac vyťažiť z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci EÚ a mimo nej.  
 
Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých: oceňuje iniciatívy, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť podnikov a udržateľné podnikateľské postupy v sociálnej oblasti a oblasti životného prostredia.
 
NOVÁ – Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov: oceňuje politiky a iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú malé a stredne veľké podniky a ich prístup na zelené trhy a pomáhajú im zlepšiť efektívnosť ich zdrojov, napr. pomocou rozvoja zelených zručností a dohadzovania ako aj financovania.
 
Prehľad prihlásených projektov a ich celkové bodové ohodnotenie:
Projekt
Kategória
Počet bodov
Ľudové remeslá - šanca pre všetkých
 
Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých
405
 
Strážni Anjeli pre ženy podnikateľky
 
Podpora podnikateľského ducha
413
 
GO ECO! Environmentálne služby pre MSP
 
Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov
313
 
Integrácia ZŤP
Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých 
 429
 
Program rozvoja podnikania a zamestnanosti v obci Spišský Hrhov
 
Podpora podnikateľského prostredia
316
 
Podpora podnikania Želiezovce

 

Podpora podnikateľského prostredia
 248
 
 
Hodnotiace kritériá:
 
Originalita a uskutočniteľnosť (maximálny počet 20 bodov)
Vplyv na miestnu ekonomiku (30 bodov)
Zlepšenie vzťahov medzi  zainteresovanými  stranami (25 bodov)
Prenosnosť – aplikovateľnosť v inom regióne alebo inde v Európe (25 bodov)
 
Slovenská hodnotiaca komisia sa skladala zo zástupcov:

- Ministerstva hospodárstva SR

- Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania
- Združenia podnikateľov Slovenska
- Slovenského živnostenského zväzu
 
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 25.-26. novembra 2013 vo Vilniuse, Litva a zúčastnia sa ho všetci nominovaní kandidáti.
 
Hodnotiaca komisia na základe vyššie uvedeného bodového hodnotenia nominovala dva projekty v nasledovných kategóriách, ktoré budú reprezentovať Slovenskú republiku v európskom kole.
 
  1. Projekt „Integrácia ZŤP“ - kategória:  Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých (autor: AV Mobilita, s.r.o. Holíč))
  2. Projekt „Strážni anjeli pre ženy podnikateľky“– kategória:  Podpora podnikateľského ducha (autor: NARMSP, Bratislava)
 
 

 

 

DISKUSIA