Realizované projekty

Podpora vedy a výskumu MSP

Cieľom projektu Podpora vedy a výskumu malých a stredných podnikateľov bolo získať komplexný pohľad na obsah, implementáciu a dosah existujúcich programov a iniciatív na podporu vedy a výskumu v malých a stredných podnikoch na európskej, národnej a regionálnej úrovni.

Podpora podnikania žien na Slovensku

Inšpirovať ženy, aby začali podnikať, podeliť sa s nimi o svoje praktické skúsenosti, to bolo úlohou ambasádoriek podnikateliek Slovenska, ktoré sa stretávajú s potenciálnymi podnikateľkami v rámci projektu Podpora podnikania žien na Slovensku.

Podpora maďarsko-slovenskej spolupráce MSP

Projekt zameraný na podporu podnikania a vzájomnej spolpráce podnikateľov z oboch strán Dunaja.

Globálne vzdelávanie podnikateľov

Cieľom projektu bolo prekonať mylné vnímanie rozvojových krajín očami slovenských MSP prostredníctvom zvyšovania ich povedomia o problémoch a príležitostiach, ktoré sú v týchto krajinách.

Program EPRI - start

Stimulácia účasti malých a stredných podnikov (MSP) z nových členských krajín EU v projektoch informatizácie spoločnosti (IST - Information Society Technology).

Granty Phare

Grantové schémy v rámci predvstupovej pomoci Phare sa realizovali v období rokov 2002 - 2007. Jednalo sa o podporu v oblasti cestovného ruchu, rozvoja priemyslu a inovatívnych malých a stredných podnikateľov.

Projekt SIZAR

Systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí.  Jednalo sa o jeden z najväčších projektov vo svojej histórii.

Program investičnej pripravenosti

Projekt zameraný na zvýšenie investičnej pripravenosti. V rámci neho sme zorganizovali niekoľko podujatí pod názvom Investičné fórum.

Participácia slovenských MSP na tvorbe európskej legislatívy

Projekt mal za úlohu prostredníctvom aktívnej účasti na seminároch, telefonicky, či emailom zapojiť slovenské malé a stredné podniky do aktívnej participácie na procese prípravy a tvorby európskej legislatívy.
 

Inkubátory

NARMSP pomohla vybudovať sieť podnikateľských a technologických inkubátorov na Slovensku. Inkubátory podľa typu a zamerania poskytujú starostlivosť a vhodné štartovacie podmienky v prvých rokoch existencie podnikania.