Regionálny dialóg ku klastrovým koncepciám v rámci projektu Clustrat

Slovak Business Agency, v spolupráci s trenčianskou SOPK, organizovala Regionálny dialóg ku klastrovým koncepciám v rámci projektu CluStrat. Hlavnou témou boli „Nové trendy v klastrovej politike“. Podujatie bolo určené zástupcom verejnej sféry, tvorcom a realizátorom klastrových politík, klastrom, malým a stredným podnikom (MSP), ako aj vedecko-výskumným a vzdelávacím inštitúciám.

K téme klastre a ich rozvoju na území Slovenska prispeli počas regionálneho podujatia svojím príspevkom viacerí významní predstavitelia. Program, ktorý bol rozdelený do 2 panelov, ponúkol účastníkom množstvo inšpiratívnych myšlienok, vďaka ktorým sa aktívne zapájali do diskusie.

Klastre a klastrová politika
Prvý panel otvoril zástupca Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorý zúčastneným predstavil východiská tvorby klastrovej politiky, čím rozprúdil živú diskusiu. Ďalej sa prezentovali zástupcovia automobilového a plastikárskeho klastra. Z pohľadu automobilového klastra mali účastníci možnosť dozvedieť sa viac o vplyve klastrovej politiky na rozvoj automobilového priemyslu. Informácie o aktivitách Slovenského plastikárskeho klastra a o tom, ako je prepojený výskum a vývoj do praxe. V rámci diskusie odzneli aj výzvy, ktorým musia klastre čeliť.

„V súčasnosti sa stretávame s obmedzenými možnosťami zapájania sa do projektov chýbajúcou legislatívou na podporu klastrov, či s faktom, že predkladané výzvy nie sú smerované na klastre. Sú to nástrahy, ktorým musia klastre čeliť, aby mohli byť úspešné,“ uviedol Roman Bíro z automobilového klastra.

Výstupy pilotných projektov v rámci projektu Clustrat
Druhý panel bol zameraný na výstupy pilotných projektov v rámci CluStratu. Účastníci sa oboznámili s problematikou Budov s nulovou spotrebou energie a o tom, ako je táto téma úzko prepojená s našou blízkou budúcnosťou v oblasti šetrenia energií. Problematika Budov s nulovou spotrebou energie - Použitie zelenej energie - predstavuje príležitosť pomôcť verejnosti a podnikateľskému prostrediu v rámci regiónov EÚ, dosiahnuť finančnú úsporu šetrením energetických zdrojov. Výstupom projektu je vypracovanie benchmarkingovej štúdie pre slovenský trh o transformácii starých budov na budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

„Ideou je začleniť tieto myšlienky do národných a regionálnych strategických politických dokumentov. To, čo nefunguje, je legislatíva a podnikateľské prostredie ako aj finančné nástroje podporujúce transformáciu energetickej efektívnosti starých budov,“ uviedla Jarmila Dubrovayová, koordinátorka projektu Clustrat na Slovensku.

Druhým pilotným projektom je projekt Aktívny vývoj ľudstva a jeho starnutie, ktorý je zameraný na podporu stále aktuálnejších „smart domov a domácností“. A to najmä pre seniorov a hendikepovaných ľudí, ktorým by takéto vybavenie domácnosti uľahčilo každodenný život. Obidva pilotné projekty sú výzvou pre MSP, pre rozšírenie ich aktivít.

Na túto problematiku nadviazala posledná téma o „zdravých stavbách“, aké ťažké je presvedčiť ľudí o výhodách takýchto stavieb pri rozumných cenových reláciách.

Čo sú klastre?
Klastre sú jedným zo základných podporných nástrojov pre rozvoj malých a stredných podnikov. Cieľom ich existencie je podporovať spoluprácu medzi jednotlivými MSP v určitom sektore. Automobilové, strojárske a klastre cestovného ruchu sú najznámejšími na Slovensku, ktoré vznikli aj napriek zložitej situácii. Slovensko totiž nemá vhodnú legislatívu, ktorá by definovala a podporovala klastre ako také.

O projekte CluStrat
Cieľom projektu CluStrat je zmeniť pohľad na fungovanie klastrov a preniesť najlepšie koncepcie do klastrových politík jednotlivých krajín a v spolupráci s ostatnými projektovými partnermi zabezpečiť implementáciu projektu do reálneho života.

Podobné články

  • Projekt CluStrat po troch rokoch končí. Ako uviedol  Antonio Bonaldo, riaditeľ oddelenia pre výskum a inovácie Regiónu Veneto, projekt bol príležitosťou na vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi partnermi a stal sa testovacou základňou pre nový regionálny zákon o klastroch, ktorý je schopný účinnejšie podporovať inovácie a predvídať nové trendy.

  • Počas záverečnej konferencie, ktorá sa konala 18. septembra 2014 v Benátkach, konzorcium projektu CluStrat prezentovalo dosiahnuté výsledky za prítomnosti takmer 120 účastníkov z rôznych krajín.

  • V októbri sa uskutoční podujatie European Open Days 2014, v rámci ktorého organizuje jedno zo svojich podujatí aj konzorcium strategického projektu ClusterPoliSEE v spolupráci s konzorciom projektu CluStrat. Pre účasť na debate k projektu ClusterPoliSEE a CluStrat je potrebná online registrácia najneskôr do 22. septembra 2014.

DISKUSIA