Riešenie konfliktov metódou win-win (regióny)

21.október 2020 | 09:30 - 11:30

Konflikty je potrebné riešiť, nie sa im vyhýbať. Na workshope vám ukážeme ako reagovať v konfliktných situáciách a dosiahnuť spokojnosť oboch strán. Naučíte sa pozrieť na situáciu s nadhľadom a pracovať so svojimi emóciami.

ČO SA DOZVIETE

  • Čo je konflikt a ako ho rozoznať
  • Aplikovanie piatich krokov metódy win-win
  • Používanie ja-výrokov a aktívneho počúvania v jednom celku
  • Ako vytvoriť vhodné podmienky na efektívne riešenie konfliktov

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Martin Čajko vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Je  spoluzakladateľom projektu Otvorená Hra (www.otvorenahra.sk), ktorého hlavným cieľom je prostredníctvom hravých tréningov komunikačných schopností zvyšovať angažovanosť a lojálnosť zamestnancov.

KEDY

21.10. 2020

9:30 - 11:30 hod.

KDE

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

REGISTRUJTE SA

Ukončenie registrácie: 18.10.2020 do 24.00 hod.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne. Adresy nájdete TU.
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 odošlite na emaily príslušného regiónu uvedeného v sekcii KONTAKT nižšie

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP 

Účasť je bezplatná.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.skadresa

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.skadresa

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.skadresa

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.skadresa

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.skadresa

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.skadresa

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk adresa

 

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU.


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.