Rodinné podnikanie

Podľa dostupných štúdií len 30 % rodinných podnikov prežije po druhú generáciu, v prípade tretej generácie je to len 10 – 15 %. Aj preto vznikla Schéma na podporu rodinného podnikania, ktorá si kladie za úlohu vytvárať vhodné podmienky na rozvoj a životaschopné podnikanie rodinných podnikov na Slovensku.

V rokoch 2018 – 2020 predstaví SBA v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania 2017 – 2020 (schéma pomoci de minimis) pod gesciou Ministerstva hospodárstva SR aktivity a nástroje na podporu rodinného podnikania. Malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú definíciu rodinného podniku sa budú môcť bezodplatne (bez spolufinancovania) uchádzať o nasledujúce služby:

  • Poskytnutie odborných poradenských služieb – konzultácií, mentoringu a koučingu v rôznych oblastiach.
  • Vypracovanie analýz, štúdií, prieskumov trhu, návrhov opatrení na zlepšenie postavenia rodinného podniku na trhu, koncepcií, stratégií a pod. a poradenstvo s tým súvisiace.
  • Účasť na seminároch, tréningoch, prednáškach, školeniach a pod. k téme rodinného podnikania.
  • Úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na veľtrhoch, konferenciách a iných medzinárodných podujatiach (cestovné náklady, výdavky na ubytovanie, účastnícke poplatky).

Poskytovanie poradenských služieb, vypracovanie analýz, štúdií, koncepcií, návrhov opatrení na zlepšenie postavenia rodinného podniku na trhu a pod. ako aj lektorské služby budú pre rodinné podniky zabezpečovať experti (musia to byť fyzické osoby), odborníci so skúsenosťami a praxou v rôznych oblastiach. 

Cieľová skupina

Podpora je určená malým a stredným rodinným podnikom na celom území Slovenska vo všetkých odvetviach hospodárstva okrem odvetví poľnohospodárskej a potravinárskej výroby (viac informácií).

Aktuálne výzvy

Ďalšia výzva na predkladanie žiadostí na poskytovanie pomoci malým a stredným rodinných podnikom sa pripravuje v polovici r. 2021

Hľadáme expertov (konzultantov, mentorov) pre rodinné podniky 

Ukončené výzvy 

Poskytovanie odborného poradenstva v otázkach nástupníctva a generačnej výmeny 

Pilotná výzva bola vyhlásená v roku 2018, realizácia prebiehala v mesiacoch november 2018 - marec 2019. 

Výsledky výzvy 

Druhá výzva bola zameraná nielen na otázky manažérskeho nástupníctva a transferu vlastníctva rodinného podniku, ale aj na riešenie dopadov krízy spôsobenej COVID-19 na rodinný podnik. Zverejnená bola 16.7.2020, žiadosti sa prijímali do 17.8.2020. Pomoc úspešným rodinným podnikom nefinančnou formou – bezplatným poradenstvom prostredníctvom expertov na rodinné podnikanie sa začala poskytovať v novembri s termínom ukončenia 10.2.2021.

Výsledky výzvy

Čo pripravujeme

Riešite budúcnosť vášho rodinného podniku?

Riešite otázky nástupníctva a generačnej výmeny? Potrebujete odborné poradenstvo v oblasti rozvoja potenciálu členov rodinného podniku, alebo pripraviť plán nástupníctva v rodinnom majetku?

V rámci podpory rodinného podnikania pripravujeme pre Vás aj v roku 2021 ďalšiu výzvu na predkladanie projektov. Malé a stredné rodinné podniky budú môcť získať expertov, ktorí pomôžu rodinným podnikom riešiť problémy nástupníctva a generačnej výmeny či už z hľadiska manažérskeho, alebo majetkového. Sledujte web stránku npc.sk, sekciu Projekty / Štátne programy / Rodinné podnikanie, záložku Aktuálne výzvy.

 

Viac o programe, aktivitách a výzvach nájdete na stránke Národného podnikateľského centra www.npc.sk   

 

Pripravili sme / štúdie / analýzy / články

Štúdia rodinného podnikania na Slovensku bola vypracovaná SBA vo februári 2018 

Podmienky a úskalia rodinného podnikania na Slovensku

Čo je pomoc de minimis?

Chcete vedieť ako funguje štátna pomoc pre malé a stredné podniky (pomoc de minimis)?

Malé a stredné podniky a súvisiace pojmy 

Definíciu malých a stredných podnikov ako i vysvetlenie súvisiacich pojmov (jediný podnik, prepojený podnik, partnerský podnik, samostatný podnik) s príkladmi nájdete TU.

Chcete vedieť viac?

Máte záujem dostávať informácie, ktoré sa týkajú pripravovanej podpory rodinného podnikania, výziev, resp. súvisiace informácie? V tom prípade vyplňte krátky kontaktný formulár.

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese rodinnepodnikanie@sbagency.sk 

alebo telefonicky na čísle 02/203 63 506