Samostatne hospodáriaci roľník a bývanie na farme

Otázka

Mám zakúpenú ornú pôdu. V blízkej budúcnosti by sme si tam radi založili farmu a radi by sme tam aj bývali. Keďže je to orná pôda v extraviláne, získať vyňatie časti pozemku na stavebné povolenie je na Slovensku takmer nemožné. Dostala sa mi však jedna informácia. Ak by som sa zaregistrovala ako samostatne hospodáriaci roľník, tak vraj 30% zo zastavanej plochy úžitkových budov môžem použiť na bývanie. Počuli ste o niečom takom? Prípadne máte s niečím podobným skúsenosti? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň, pre vyňatie je tiež rozhodujúce, či ide o pozemok v intraviláne, teda v zastavanom území obce, alebo mimo obce, teda v extraviláne. Vo Vašom prípade sa jedná o extravilán. Odvody sa platia len za najkvalitnejšiu pôdu v bonitnej triede 1 až 4, ktorá je v Trnavskom, Nitrianskom a Košickom kraji. Aj v prípadoch menej kvalitnej pôdy kde sa odvod za vyňatie neplatí je potrebné obvodnom pozemkovom úrade žiadosť podať.

Bezproblémové je vyňatie len tej pôdy, ktorá je v zastavaných častiach obcí a miest a ak pozemok odňatý z pôdneho fondu nie je väčší ako 500 štvorcových metrov. Na vybavenie žiadosti ma úrad 30 dní.

Čo sa týka Vašej otázky, tak tu je potrebné povedať nasledovné. Jednu z foriem podnikania fyzických osôb tvoria samostatne hospodáriaci roľníci. Ide o osobitný typ podnikania v poľnohospodárskej výrobe vykonávaný podnikateľom (fyzickou osobou) osobne alebo pomocou iných osôb. Právnu úpravu v tejto oblasti predstavuje zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní v znení neskorších predpisov (Zákon o SHR č. 219/1991), ktorého základným účelom je zjednodušenie prevádzkovania poľnohospodárskej činnosti pre fyzickú osobu.

Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá:

  • vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne,
  • vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom, alebo,
  • poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.

V prvom rade odporúčame na obci zistiť územnoplánovaciu informáciu k danému pozemku, teda informáciu, čo sa na základe územného plánu môže realizovať na Vašom pozemku. Aby ste však dostali stavebne povolenie na stavbu na poľnohospodárskej ornej pôde, bude musieť dôjsť k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu SR. O Vami uvádzaných údajoch nemáme vedomosť, že by sa niečo také za súčasnej právnej úpravy dalo realizovať.

Podobné články

DISKUSIA