Schválení žiadatelia výzvy Akcelerátor – Úľ nápadov v regiónoch

V rámci Akceleračného programu Národného projektu NPC v regiónoch je fyzickým osobám nepodnikateľom, poskytovaná možnosť účasti v Akcelerátore – Úľ nápadov v regiónoch. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou účasti v Akcelerátore, ktorá zahŕňa Coworking, biznis mentoring, networking a iné.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli ww.npc.sk zasadla 8. septembra 2020 výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít 1.4 Akceleračného programu[1].

Úspešní žiadatelia:

Natália M.

Lenka H.

Jozef Z.

Matej B.

Beáta P.

Denis V.

Denisa H.

Anna K.

Michal B.

Richard B.

Zuzana K.

Branislav C.

Veronika S.

Peter B.

Katarína Ď.

Zuzana A.

Tomáš J.

Eva D.

Eva M.

Tímea R.

Michal Z.

Michal B.

Alex B.

Lukáš W.

1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, kód ITMS2014+ 313031I870, v súlade s komponentom 2 Aktivít na podporu podnikania v úplnom znení.