S.r.o. prenajíma hnuteľnosti v Rakúsku

Otázka

Ako slovenská obchodná spoločnosť (s.r.o.) by sme chceli príležitostne a krátkodobo prenajímať hnuteľné veci (napr. dekoračné predmety) v Rakúsku.
Išlo by o príležitostnú aktivitu, pri ktorej by náš zamestnanec predmety dopravil do Rakúska, tam ich vyložil a o pár dní by ich vyzdvihol. Aké povinnosti mi v Rakúsku z vyššie uvedenej podnikateľskej aktivity vyplývajú?

Odpoveď

"Povinnosti SZČO v Rakúsku"
 
Pred tým, ako slovenský živnostník opustí územie SR, aby začal podnikať v Rakúsku musí najprv splniť podmienky na cezhraničné poskytovanie služieb platné v SR, až potom podmienky platné v krajine určenia, t.j. v Rakúsku.
Podmienky platné v SR
 • potvrdenie o tom, že existuje práca, ktorá musí byť vykonaná v Rakúsku (zmluva o dielo alebo objednávka z rakúskej strany v nemeckom jazyku)
 • potvrdenie o tom, že živnostník vykonáva hospodársku činnosť na území SR, spravidla najmenej 2 mesiace (osvedčenie o živnostenskom podnikaní) - úradne potvrdený preklad preložený do nemčiny
 • potvrdenie o tom, že živnostník urobí všetky opatrenia, aby sa mohol po ukončení svojich prác v Rakúsku vrátiť na Slovensko a pokračovať v jeho doterajších aktivitách (zaplatenie poistného za príslušné obdobie, existujúca prevádzka a pod.) Toto potvrdenie, tzv. potvrdenie A1, vydáva po splnení predchádzajúcich dvoch podmienok miestne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne. Ním potvrdzuje, že splnil podmienky na vyslanie a že je oslobodený od platenia odvodov do rakúskeho systému sociálneho zabezpečenia. Toto potvrdenie je potrebné mať úradne preložené do nemeckého jazyka.
 • v prípade regulovaných povolaní (napr. stavebné činnosti, sociálne a záhradnícke služby, čistiace a bezpečnostné služby atď. - zoznam rakúskych regulovaných živností) je potrebné predložiť príslušným rakúskym úradom (na Federálne ministerstvo hospodárstva, rodiny a mládeže - BMWFJ) doklad o povahe a dĺžke praxe, ktorý vydáva miestne príslušný obvodný úrad podľa toho, kde má SZČO svoje sídlo. Tento doklad preukazuje, že SZČO má dostatočnú kvalifikáciu na výkon prác v Rakúsku. Aby živnostník nemusel absolvovať rozdielové skúšky alebo vykonávať iné kompenzačné opatrenia, je potrebné mať prax v príslušnom odbore najmenej 2 roky za predchádzajúcich 10 rokov.
Pred tým, ako slovenský živnostník opustí územie SR, aby začal podnikať v Rakúsku, musí splniť podmienky platné pre cezhraničné poskytovanie služieb v Rakúsku:
 1. VŽDY ohlásiť začatie poskytovania služieb v Rakúsku na Federálne ministerstvo hospodárstva, rodiny a mládeže (BMWFJ) – urobiť tak môžete elektronicky – a to bez ohľadu na to, či ide regulovanú alebo voľnú profesiu. V prípade regulovaných povolaní je potrebné dodať vyššie uvedený doklad o povahe a dĺžke praxe. Tento postup je odporúčané uskutočniť 1 mesiac vopred. V prípade chýbajúcich dokumentov rakúske ministerstvo do 2 týždňov od prijatia žiadosti vyzve žiadateľa o ich doplnenie. V opačnom prípade automaticky zapíše SZČO do rakúskeho registra poskytovateľov služieb.
 2. najmenej týždeň pred začatím poskytovania služby v Rakúsku oznámiť túto skutočnosť na centrálnom koordinačnom úrade pri Rakúskom federálnom ministerstve financií (ZKO). Potom si už treba dávať pozor, aby živnostníkovi v Rakúsku nevznikla stála prevádzkareň z titulu stálych priestorov (napr. vlastná kancelária), trvalého zariadenia alebo prekročenia doby 12 mesiacov, odkedy vzniká automaticky stála prevádzkareň. Vznik povinností platiť dane z príjmu a DPH pri cezhraničnom poskytovaní služieb odporúčame konzultovať s odborníkom na daňovú problematiku.
Potrebné dokumenty, ktoré by SZČO mal mať v prípade kontroly:
 • objednávka alebo zmluva o dielo z rakúskej strany v nemeckom jazyku
 • potvrdenie o tom, že živnostník vykonáva hospodársku činnosť na území SR najmenej 2 mesiace (úradne osvedčený preklad o živnostenskom podnikaní)
 • doklady potvrdzujúce Vašu identitu
 • preložený a úradne osvedčený formulár A1 vystavený Sociálnou poisťovňou
V prípade nesplnenia podmienok hrozia pokuty.
 

Vysielanie zamestnancov na krátkodobé a dočasné práce do Rakúska

Povinnosti zamestnávateľa na Slovensku
 
Predtým, ako slovenský zamestnávateľ vyšle svojho zamestnanca na výkon prác do Rakúska, najprv musí splniť určité podmienky. Podmienky platné v SR – základné povinnosti zamestnávateľa na Slovensku vysielajúceho pracovníkov:
 • zamestnávateľ môže vyslať len svojich zamestnancov, ktorých zamestnáva najmenej mesiac 
 • pracovnoprávny vzťah s vyslaným pracovníkom musí trvať počas celej doby vyslania, preto je potrebné mať kópiu pracovnej zmluvy úradne overená a preloženú do nemeckého jazyka ako dôkaz tohto pracovnoprávneho vzťahu, 
 • zamestnávateľ musí naďalej vykonávať svoju zvyčajnú ekonomickú činnosť na území SR aj pred vyslaním (najmenej dva mesiace) aj po (výpis z príslušného registra, osvedčenie o živnostenskom podnikaní – všetko úradne overené v nemčine) 
 • odmeny pre zamestnanca počas celej doby vyslania sú vyplácané vysielajúcim podnikom podľa rakúskych zákonov 
 • zamestnanec vykonáva prácu v prijímajúcej krajine v prospech vysielajúcej firmy a na základe zmluvy o výkone práce za odplatu uzatvorenej medzi vysielajúcou firmou a stranou, pre ktorú sú služby určené (zmluva o dielo alebo objednávka z rakúskej strany v nemčine, tj. potvrdenie o tom, že existuje práca, ktorá bude danou spoločnosťou vykonaná v Rakúsku), 
 • zamestnanec nie je vyslaný nahradiť iného zamestnanca, ktorému skončila doba vyslania. 
 • potvrdenie o tom, že zamestnávateľ splnil podmienky na vyslanie svojich zamestnancov a je oslobodený od platenia odvodov za zamestnancov do rakúskeho systému sociálneho zabezpečenia (s výnimkou BUAKu, ktorý platí v prípade stavebníctva a príbuzných odborov) - potvrdenie A1 za každého vyslaného zamestnanca. Toto vydá miestne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne, pričom je potrebné ho úradne preložiť do nemeckého jazyka. 
 • - Doklad o povahe a dĺžke praxe - v prípade regulovaných povolaní (napr. stavebné činnosti, sociálne a záhradnícke služby, čistiace a bezpečnostné služby a pod. 
Zoznam rakúskych regulovaných živností nájdete: 
 
 • je potrebné predložiť príslušným rakúskym úradom (BMWFJ) doklad o povahe a dĺžke praxe, ktorý vydáva miestne príslušný obvodný úrad podľa toho, kde má samostatne zárobkovo činná osoba svoje sídlo . Zamestnávateľ musí preukázať, že má dostatočnú kvalifikáciu na výkon prác v Rakúsku. Aby zamestnávateľ nemusel absolvovať rozdielové skúšky alebo vykonávať iné kompenzačné opatrenia, je potrebné mať v príslušnom odbore prax najmenej dva roky za predchádzajúcich 10 rokov. Tento postup sa nevyžaduje, pokiaľ sú práce, ktoré budú vykonávané v Rakúsku, predmetom voľnej profesie.