Test pre malé a stredné podniky

Treťou zásadou, ktorá je obsiahnutá medzi 10 zásadami uvedenými v iniciatíve Small Business Act, je nasledujúca požiadavka: EÚ a členské štáty by mali vytvárať pravidlá podľa zásady “najskôr myslieť v malom“ (“Think Small First“). To znamená v návrhoch právnych predpisov zohľadňovať charakteristické črty MSP a zjednodušiť existujúce regulačné prostredie. V rámci uplatňovania tejto zásady v praxi sú členské štáty vyzvané, aby dôsledne posudzovali vplyv legislatívnych a administratívnych iniciatív na MSP (tzv. “test MSP“) a zohľadňovali príslušné výsledky v praxi. Ďalej sa vyzývajú, aby akýkoľvek legislatívny alebo administratívny návrh, ktorý má vplyv na podniky, verejná správa konzultovala so zúčastnenými stranami vrátane organizácií MSP v časovom predstihu najmenej 8 týždňov pred jeho predložením do ďalšieho procesu.

Test MSP (SME Test) znamená analyzovanie a zohľadňovanie vplyvu právnych predpisov a politík na MSP, pričom sa tento vplyv má aj kvantifikovať. Podľa iniciatívy Small Business Act sa v  právnych predpisoch má rozlišovať medzi mikro, malými a strednými podnikmi a veľkými spoločnosťami. Kategorizácia podnikov slúži na zabezpečenie adekvátneho zaťaženia pre jednotlivé typy firiem.

Zásada Think Small First vyžaduje zohľadňovanie záujmov malých a stredných podnikov v legislatívnom procese a pri tvorbe stratégií a politík tak, aby sa posilnila ich konkurencieschopnosť oproti veľkým podnikom. S cieľom efektívne implementovať túto zásadu je k dispozícii celý rad nástrojov. Patrí medzi ne: test MSP – testovanie budúcich návrhov právnych predpisov na malých a stredných podnikoch; uplatňovanie osobitných ustanovení malých a stredných podnikov v právnych predpisoch; predchádzanie nadmernému zaťaženiu malých a stredných podnikov; konzultácie so zainteresovanými stranami malých a stredných podnikov; práca Vyslanca pre malé a stredné podniky; využívanie jednotného dátumu na implementáciu právnych predpisov relevantných pre podnikanie atď.

Test MSP realizuje aj Európska komisia a je súčasťou jej hodnotenia vplyvov regulácií. Test MSP aplikovaný Európskou komisiou sa skladá zo 4 krokov:

  1. Konzultácie s MSP/so zástupcami MSP. Európska komisia v tomto kroku iniciovala niekoľko spôsobov, ktoré umožňujú získavať spätnú väzbu od podnikateľov. Tie zahŕňajú aj Enerprise Europe Network a sieť Vyslancov pre MSP
  1. Predbežné identifikovanie, či sa dané návrhy týkajú všetkých odvetví, jedného alebo viacerých odvetví, iba určitej časti odvetvia, alebo napríklad iba malého počtu podnikateľských subjektov. Okrem informácií o samotnom počte ovplyvnených podnikateľských subjektov je potrebné disponovať aj informáciami o veľkostnej kategórii (podľa počtu zamestnancov) ovplyvnených podnikateľských subjektov.
  1. Meranie vplyvu právnych predpisov na MSP (náklady/prínosy). V rámci tohto kroku je potrebné identifikovať, aká je približná výška nákladov, ktoré MSP vynaložia v súvislosti s implementáciou právneho predpisu.
  1. Použitie opatrení na zmiernenie vplyvov na MSP. Príkladom môže byť využitie nasledovných opatrení:
  • Úplné alebo čiastočné oslobodenie MSP, prípadne len mikropodnikov.
  • Dočasná výnimka pre MSP.
  • Zjednodušenie ohlasovacej povinnosti pre MSP (napr. v oblasti štatistického vykazovania).

 

Ďalšie informácie o MSP teste nájdete tu:

SME Test benchmark

Postupy Európskej komisie pri hodnotení vplyvov

Cut EU red tape, report from the business taskforce