Vedenie Slovak Business Agency

Slovak Business Agency (SBA) je organizáciou neziskového charakteru. Riadenie a kontrolu činnosti agentúry zabezpečujú orgány Slovak Business Agency, ktorými sú :

  • Zbor zástupcov členov združenia,
  • Správna rada,
  • Dozorná rada,
  • Generálny riaditeľ.

Najvyšším orgánom, zodpovedným za riadenie činnosti SBA v strategických otázkach je Zbor zástupcov členov združenia.

Správna rada je výkonným a rozhodovacím orgánom, ktorý prijíma dôležité rozhodnutia súviasiace s činnosťou SBA, schvaľuje strednodobé a dlhodobé smerovanie agentúry.

Dozorná rada z pozície kontrolného orgánu dohliada na hospodárenie a použitie prostriedkov Agentúry v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a stanov.

Činnosť SBA riadi Generálny riaditeľ, ktorý koná v jej mene.

 

Dozorná rada

Mgr. Ľuboš Halák
Združenie podnikateľov Slovenska

Ing. Anna Škublová 
predsedníčka dozornej rady Slovenského živnostenského zväzu

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD. 
Ministerstvo hospodárstva SR

 

Správna rada

JUDr. Simona Stahovcová
Predsedníčka Správnej rady
Ministerstvo hospodárstva SR

Ján Palenčár
Podpredseda Správnej rady
1. Viceprezident Slovenského živnostenského zväzu

JUDr. Ing. Rastislav Roško, L.L.,M. 
Ministerstvo hospodárstva SR

Ing. Martin Kohút
Ministerstvo hospodárstva SR 

JUDr. Ľudovít Paus
Generálny sekretár Združenia podnikateľov Slovenska

 

Zbor zástupcov členov združenia

PhDr. Ján Oravec, CSc.
Ministerstvo hospodárstva SR

Ing. Jozef Kožár
Združenie podnikateľov Slovenska

Stanislav Čižmárik
Prezident Slovenského živnostenského zväzu

 

Manažment

Mgr. Martin Holák, PhD.
Generálny riaditeľ        

Ing. Miroslav Dunajčín
Finančný riaditeľ   
                    
Ing. Marián Letovanec
Riaditeľ sekcie národných a medzinárodných programov