Výroba kozmetiky a eshop v zahraničí

Otázka

 
Dobrý deň, rada by som sa informovala ako to funguje bežne vo svete ak výrobca produktov/výrobkov v našom prípade kozmetika a doplnky výživy okrem výroby a predaja cez eshop má svoje pobočky v iných krajinách, ktoré to predávajú. Je povinný výrobca sledovať legislatívu všetkých krajín kam je vyvážaný tovar a riešiť a prispôsobovať tak aj obalový materiál s textami a návodom na použitie ako to žiada daný distribútor či predajca v danej krajine? Či si to už distribúcia a predajca v danej krajine má prispôsobiť sám nejakým textovým prelepom na krabičke či obale ?
 

Odpoveď

Všetky potrebné skutočnosti ohľadom informácií pre výrobcov, dovozcov, distribútorov a predajcov nájdete na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk.
 
Zodpovednou osobou kozmetického výrobku,
 - ktorý sa vyrobí v Spoločenstve (Európskej únii a v Európskom hospodárskom priestore) a ktorý sa následne nevyvezie a opäť nedovezie do Spoločenstva je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába kozmetický výrobok.
 - ktorý sa vyrobí v Spoločenstve a ktorý sa následne nevyvezie a opäť nedovezie do Spoločenstva a výrobca nemá sídlo na území Spoločenstva, je fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Spoločenstve, ktorú písomne splnomocní výrobca. Táto osoba musí svoje splnomocnenie písomne prijať.
 - ktorý sa vyrobí mimo územia Spoločenstva, je každá fyzická alebo právnická osoba so sídlom, ktorá výrobok dováža. 
 
Zodpovednou osobou kozmetického výrobku môže byť aj 
- fyzická alebo právnická osoba, ktorú písomne splnomocnil výrobca alebo dovozca. Táto osoba musí svoje splnomocnenie písomne potvrdiť 
- distribútor, ak o výrobok uvedie na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou, o výrobok, ktorý je už uvedený na trh zmení spôsobom, ktorý by mohol ovplyvniť jeho súlad s platnými požiadavkami (napríklad výrobok prebalí do menších balení, pri preklade údajov v označení výrobku uvedie iné údaje ako výrobca). 
 
Požiadavky na zodpovednú osobu 
V zmysle platného právneho predpisu - nariadenia (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov, každý kozmetický výrobok uvedený na trh musí mať určenú „zodpovednú osobu“, ktorá musí mať sídlo v Európskej únii. Jej povinnosťou je zabezpečiť, aby
 • pri výrobe bola dodržaná správne výrobná prax - výroba musí byť v súlade s STN EN ISO 22716 Kozmetické výrobky. Zásady správnej výrobnej praxe,
 • výrobok bol bezpečný a mal posúdenie na bezpečnosť - čl. 10 a príloha I, • pri výrobe boli dodržané požiadavky na regulované látky - čl. 14, 15 a 17,
 • výrobok mal informačnú zložku - čl. 11. nariadenia 1223/2009) a informačná zložka o výrobku vrátane správy z hodnotenia bezpečnosti bola k dispozícii pre orgány verejného zdravotníctva, 
 • výrobky boli označené povinnými údajmi - čl. 19,
 • označenie výrobkov a reklamy spĺňalo požiadavky na tvrdenia – čl. 20, 
 • výrobky boli notifikované na CNPN - čl. 13 a ak obsahujú nanomateriály aj podľa čl. 16 , 
 • výroby a ich zložky neboli testované na zvieratách, čl.18, 
 • na požiadanie verejnosti boli sprístupnené určité informácie - čl. 21 
 • na UVZ SR boli oznámené závažné nežiaduce účinky - č.23 
 • na požiadanie UVZ SR boli oznámené údaje o látkach - č. 24.
 
Označovanie kozmetických výrobkov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1223/2009/ES 
Povinné údaje na obale výrobkov - Obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania zodpovednej osoby 
 
Na obale kozmetického výrobku sa uvádza osoba zodpovedná za umiestnenie kozmetického výrobku na trh Európskej únie. Zodpovednou osobou môže byť v prípade, že výrobok bol vyrobený v EÚ
 • výrobca so sídlom v EÚ alebo 
 • osoba so sídlom v EÚ, ktorú výrobca so sídlom v EU písomne poveril na jej zastupovanie a táto osoba písomne poverenie prijala alebo 
 • osoba so sídlom v EÚ, ktorú písomne poveril výrobca, ktorý má sídlo mimo územia EÚ, aby ho zastupovala a táto osoba písomne poverenie prijala, výrobok bol dovezený z územia mimo EÚ
 • dovozca, so sídlom v EÚ alebo 
 • osoba so sídlom v EÚ, ktorú dovozca so sídlom v EU písomne poveril na jej zastupovanie a táto osoba písomne poverenie prijala alebo 
 • distribútor, ktorý výrobok uviedol pod svojím menom alebo ochrannou známkou, alebo výrobok uvedený na trh zmenil spôsobom (napríklad naplnil do menšieho obalu , označil a zabalil), že mohol ovplyvniť jeho súlad s pôvodným výrobkom a zároveň požiadavkami nariadenia 1223/2009.
 
Výrobok, vyrobený v EU, vyvezený mimo EÚ a následne dovezený do EÚ za považuje za dovezený výrobok a osoba, ktorá tento výrobok doviezla sa považuje za zodpovednú osobu. Obchodné meno a sídlo zodpovednej osoby možno na obale kozmetického výrobku uviesť v „skrátenej forme“, to znamená v takej forme, ktorá ho umožní identifikovať. Ak má zodpovedná osoba uvedené na obale niekoľko adries, podčiarkne sa tá adresa, na ktorej je uložená informačná zložka o výrobku. Obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania zodpovednej osoby nemusia byť na obale uvedené v štátnom jazyku ale musia byť vždy uvedené na vnútornom aj vonkajšom obale. Kozmetický výrobok vyrobený mimo územia členských štátov EÚ musí mať na obale uvedenú aj krajinu pôvodu, napríklad „krajina pôvodu USA“, „vyrobené v USA“, „made in USA“. Výrobok vyrobený v členských štátoch EÚ nemusí uvádzať text „vyrobené v EÚ“. Za výrobok vyrobený v EÚ sa považuje aj ten kozmetický výrobok, ktorý je čiastočne vyrobený mimo územia EÚ, ale jeho finalizácia, napríklad riedenie koncentrátu, plnenie alebo balenie do obalov, sa vykonáva v EÚ.