Výsledky komisie MOP NPCREG

Komisia3_2.1_NPCREG_20210224_01

VÝSLEDKY VÝZVY:

Získajte vstupenky na podujatia v EÚ

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch je malým a stredným podnikateľom nad 3 roky od založenia poskytovaná možnosť vycestovať na medzinárodné odborné podujatia v krajinách EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov podľa rozhodnutia odbornej komisie.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 24.02.2021 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít podaktivity 2.1 - Rastového programu[1].

Úspešní žiadatelia:

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 3 písmeno b) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.