Výsledky výzvy: Kto dostane podporu na dlhodobé individuálne poradenstvo - Bratislava

Výsledky Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je začínajúcim malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť dlhodobého individuálneho poradenstva. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou bezplatných konzultácií v oblastiach tém, ktoré si vybrali a boli schválené odbornou výberovou komisiou.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli dňa 21.októbra 2020 zasadla 2. decembra 2020  Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 1.5.  Rastového programu.

Úspešní žiadatelia:

Athleeya s.r.o.

AVENI, s. r. o.

BaM, spol. s r. o.

BEPON Retail SK s. r. o.

BIOnum s. r. o.

BLUEMEDICAL s.r.o.

ByvaPro s. r. o.

Confundo s. r. o.

FAMICOM, s.r.o.

Feedbacker, s. r. o.

indi-vindi s.r.o.

Ing. Alica Jančoková

INVELT s.r.o.

Janka Bernaťáková-KORU

MBCD s.r.o.

Medisanum s.r.o.

Milan Buday ml.

NEHERA SK s.r.o.

PAC system s. r. o.

Planeat, s.r.o.

SABO s. r. o.

Škola športu SENEC s. r. o.

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

Žiadosť č. 01

Žiadosť č. 02

Žiadosť č. 11

Žiadosť č. 12

Žiadosť č. 15

Žiadosť č. 16

Žiadosť č. 19

Žiadosť č. 20

Žiadosť č. 23

Žiadosť č. 24

Žiadosť č. 25

Žiadosť č. 26

Žiadosť č. 27

Žiadosť č. 29

Žiadosť č. 34

Žiadosť č. 37

Žiadosť č. 39

Žiadosť č. 40

Žiadosť č. 31 - odstúpil

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12 OPII, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.