Výsledky výzvy: Národného projektu NPC v regiónoch: Dlhodobé individuálne poradenstvo/august

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme dlhodobého individuálneho poradenstva poskytovaného v rámci Rastového programu, a to bez ich spolufinancovania. Ide o komplexné poradenstvo pre riešenie strategických otázok v oblastiach: marketing, financovanie, právo a legislatíva, manažment, vo forme 80 bezplatných konzultačných hodín pre podnikateľov, s expertom priamo v regióne.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 30. septembra 2021 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program.

Úspešní žiadatelia:

001      PO17_016       1,7       Mgr. Dominika Barnášová, Barnashki

002      PO21_017       2,1       ANAMED, s.r.o.

003      PO21_018       2,1       PORYSTAV, s.r.o.

005      TT21_030        2,1       KOVOBEL, a.s.

006      TT21_031        2,1       Mgr. Tomáš Vacula

008      TN21_043       2,1       NATKA, s. r. o.

011      ZA21_038       2,1       Grebnesor, spol. s r.o.

012      ZA21_039       2,1       Jazyková škola VIVEUS, s.r.o.

014      BB17_039       1,7       Soupculture BB s.r.o.

015      BB17_040       1,7       MS Autoservis s.r.o.

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

004      TT17_029        1,7

007      TN17_042       1,7

009      NR21_031       2,1

010      NR17_033       1,7

013      ZA17_040       1,7

Dlhodobé individuálne poradenstvo je úspešným žiadateľom poskytované v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie) a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.