VÝSLEDKY VÝZVY: NP PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP: DLHODOBÉ INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom bez ich spolufinancovania možnosť získať pomoc realizovanú vo forme 80 hodín dlhodobého individuálneho poradenstva najmä v nasledovných tematických oblastiach ako je podpora marketingových a investičných aktivít (napr. franchising, rôzne formy licencií a pod.) zameraných na zahraničné trhy, právne poradenstvo zamerané na vstup na zahraničné trhy, identifikácia, komunikácia a negociácia s obchodnými partnermi, možnosti elektronického podnikania a pod..

 

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli rozhodla výberová komisia 29. júna 2021.  Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 3.3 Vytváranie špecifických kapacít a činností na podporu internacionalizácie MSP v SR v rámci Trade Pointu - Dlhodobé individuálne poradenstvo.

 

Úspešní žiadatelia:

 1. STEMI Global s.r.o..
 2. Rodinná firma, s.r.o.
 3. SWIDA Innovative s.r.o.
 4. AGRITOURS Slovakia , Cestovná kancelária, s.r.o.
 5. M&M Development s. r. o.
 6. SK brand s.r.o.
 7. MEPS s.r.o.
 8. Michalove Konzervárne s. r. o.
 9. Orient Decor s.r.o.
 10. MSTEX s.r.o.

 

 

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

 

 1. Žiadateľ 3
 2. Žiadateľ 7
 3. Žiadateľ 8
 4. Žiadateľ 9
 5. Žiadateľ 13
 6. Žiadateľ 14
 7. Žiadateľ 15

 

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, Prioritná os: 3, kód projektu: NFP313031H810, v súlade s komponentom č. 12 b) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich mikro, malých a stredných podnikov v SR.