VÝSLEDKY VÝZVY: NP PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP: DLHODOBÉ INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom bez ich spolufinancovania možnosť získať pomoc realizovanú vo forme 80 hodín dlhodobého individuálneho poradenstva najmä v nasledovných tematických oblastiach ako je podpora marketingových a investičných aktivít (napr. franchising, rôzne formy licencií a pod.) zameraných na zahraničné trhy, právne poradenstvo zamerané na vstup na zahraničné trhy, identifikácia, komunikácia a negociácia s obchodnými partnermi, možnosti elektronického podnikania a pod..

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli rozhodla výberová komisia 24. augusta 2021.  Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 3.3 Vytváranie špecifických kapacít a činností na podporu internacionalizácie MSP v SR v rámci Trade Pointu - Dlhodobé individuálne poradenstvo.

Úspešní žiadatelia:

 1. In interier s.r.o.
 2. N O R D B E L L s.r.o
 3. EMS Sport s.r.o.
 4. G-C Interiér s.r.o.
 5. Snowflake media s.r.o.
 6. Sincersoft s.r.o.
 7. ALFOPA spol s.r.o. Košice
 8. DUMAR – SK s.r.o.
 9. FZKS s.r.o.

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

 1. Žiadateľ 3
 2. Žiadateľ 5
 3. Žiadateľ 6
 4. Žiadateľ 9
 5. Žiadateľ 10
 6. Žiadateľ 11
 7. Žiadateľ 12
 8. Žiadateľ 14

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, Prioritná os: 3, kód projektu: NFP313031H810, v súlade s komponentom č. 12 b) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich mikro, malých a stredných podnikov v SR.