Výsledky výzvy: NP Podpora internacionalizácie MSP: Dlhodobé individuálne poradenstvo (poradenstvo v oblasti používania nástrojov elektronického podnikania)

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom bez ich spolufinancovania možnosť získať pomoc realizovanú vo forme 80 hodín dlhodobého individuálneho poradenstva najmä v nasledovných tematických oblastiach s on-line podnikaním, na zavedenie a rozvoj digitálnych technológií vo svojom podnikaní, či využívanie digitálnych nástrojov s orientáciou na internacionalizáciu a rozvoj znalostí a zručností MSP v tejto oblasti.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli  zasadla 23. júla 2020  Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivity 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP.

Úspešní žiadatelia:

 1. MaBiche s.r.o.
 2. MGBIZ s.r.o.
 3. INDIGO Collection s.r.o.
 4. SM Trading s.r.o.
 5. ARTICARD s.r.o.
 6. BS ACOUSTIC s.r.o.

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

 1. Žiadateľ 7
 2. Žiadateľ 8
 3. Žiadateľ 9
 4. Žiadateľ 12
 5. Žiadateľ 13
 6. Žiadateľ 15
 7. Žiadateľ 16
 8. Žiadateľ 18
 9. Žiadateľ 19
 10. Žiadateľ 21
 11. Žiadateľ 23

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, Prioritná os: 3, kód projektu: NFP313031H810, v súlade s komponentom č. 7 b) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich mikro, malých a stredných podnikov v SR.