Výsledky výzvy: NP Podpora internacionalizácie MSP: Dlhodobé individuálne poradenstvo (poradenstvo v oblasti používania nástrojov elektronického podnikania)

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom bez ich spolufinancovania možnosť získať pomoc realizovanú vo forme 80 hodín dlhodobého individuálneho poradenstva najmä v nasledovných tematických oblastiach s on-line podnikaním, na zavedenie a rozvoj digitálnych technológií vo svojom podnikaní, či využívanie digitálnych nástrojov s orientáciou na internacionalizáciu a rozvoj znalostí a zručností MSP v tejto oblasti.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli rozhodla výberová komisia formou per rollam 22. októbra 2020  Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivity 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP.

Úspešní žiadatelia:

 1. Orient Decor s.r.o.
 2. Jakub Prielomek
 3. George Science s.r.o.
 4. KUBO MALINA International s.r.o.

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

 1. Žiadateľ 9
 2. Žiadateľ 11
 3. Žiadateľ 12
 4. Žiadateľ 13
 5. Žiadateľ 14
 6. Žiadateľ 16
 7. Žiadateľ 18
 8. Žiadateľ 19

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, Prioritná os: 3, kód projektu: NFP313031H810, v súlade s komponentom č. 7 b) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich mikro, malých a stredných podnikov v SR.