Výsledky výzvy: Získajte prístup na virtuálne konferencie, workshopy a semináre

V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj  je začínajúcim malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť zúčastniť sa medzinárodných odborných podujatí. Vzhľadom na situáciu ohľadom výskytu ochorenia COVID-19 sa Slovak Business Agency rozhodla vyhlásiť Výzvu s možnosťou získať prístup na virtuálne konferencie, workshopy a semináre. Výzva bola vyhlásená dňa 24.3.2020. Pred odbornou Komisiou bola 22.4.2020 posudzovaná jedna žiadosť. Táto však nebola schválená. 

 Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 3 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v plnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).