Výsledky výzvy: Získajte vstupenky na podujatia v EÚ

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch je malým a stredným podnikateľom nad 3 roky od založenia poskytovaná možnosť vycestovať na medzinárodné odborné podujatia v krajinách EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov podľa rozhodnutia odbornej komisie.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 17.8.2020 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít podaktivity 2.1 - Rastového programu[1].

 

Úspešní žiadatelia:

Číslo Žiadosti

Región

Názov subjektu

01

BB

Mgr. Lukáš Valach - Consulting and Strategies

02

ZA

PROAD PLUS s.r.o.

04

BB

Mgr. Ján Ďurčo

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

Žiadosť č. 3

[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 3 OPVaI, kód ITMS2014+ 313031I870, v súlade s komponentom 3 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.