Výsledky výzvy: Získajte vstupenky na podujatie v EÚ - podniky do 3 rokov

V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je začínajúcim malým a stredným podnikateľom do 3 rokov od založenia poskytovaná možnosť zúčastniť sa medzinárodných odborných podujatí v krajinách EÚ.

V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala 10.9.2020 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu[1].

 

Úspešní žiadatelia:

  1. ECO DOG PARTNER s.r.o

 

 

[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 3 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.